Politika ochrany súkromia

§ 1
Úvod

 1. Táto politika ochrany súkromia (ďalej len „Politika) definuje používanie Newslettera (definovaného v § 3 Politiky) a problémy súvisiace so spracovaním osobných údajov pani Małgorzatou Frankeovou prevádzkujúcou živnosť pod názvom MOTOFOCUS“ Małgorzata Franke (ďalej len: „MOTOFOCUS) a používanie súborov cookies internetovou stránkou / (ďalej len: „Strana).
 2. Všetky slová a výrazy použité v Politike a začínajúce veľkým písmenom budú mať význam, ktorý im bol v Politike daný.
 3. Prevádzkovateľ portálu MotoFocus.sk je spoločnosť MotoFocus EU s.r.o. Bohumín. Správcom údajov je Małgorzata Franke prevádzkujúca činnosť pod názvom „MOTOFOCUS“ Małgorzata Franke zapísaná do centrálnej evidencie a informácií o živnostiach príslušným ministrom zodpovedným za hospodárske záležitosti na adrese: Za Dębami 3, 05-075 Varšava, Poľsko, s DIČ: 5251049153: IČO: 011752326 a e-mailovou adresu: info@motofocus.pl
 4. MOTOFOCUS vás informuje, že vaše osobné údaje sú spracovávané v rámci skupiny s názvom http://motofocus.cz/.
 5. Správca údajov nekontaktoval správcu informačnej bezpečnosti v súvislosti s čím sám vykonáva povinnosti vyplývajúce zo zákona z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“).

§ 2
Všeobecné ustanovenia

 1. Politika bola spracovaná ve slovenskom jazyku, v súlade s poľským právnym poriadkom na základe európskeho nariadenia.
 2. Za účelom využívania webových stránok a Newslettera musíte poskytnúť pravdivé údaje.
 3. MOTOFOCUS poskytuje službu Newsletter zadarmo.
 4. MOTOFOCUS zaručuje funkčnosť stránky a Newslettera v nasledovných prehliadačoch: Internet Explorer 5.0 alebo novší, Netscape 7.0 alebo novší, Mozilla 1.3 alebo novší, Google Chrome, Safari, Opera.
 5. Aby ste mohli využívať stránku je potrebné mať:
  • a) zariadenia s prístupom na internet umožňujúce využívať internetové zdroje,
  • b) aktívnu e-mailovú schránku,
  • c) internetový prehliadač na zobrazenie webových stránok. Odporúča sa použiť jeden z prehliadačov uvedených v odseku 4 tohto paragrafu so zapnutou možnosťou „cookies“.
 6. Platí zákaz štátu:
  • a) poskytovať nezákonný obsah, najmä v rozpore so zásadami spoločenského súžitia,
  • b) využívať stránky a Newsletter spôsobom sťažujúcim jeho fungovanie alebo spôsobom rušivým pre MOTOFOCUS a iných užívateľov.
 7. MOTOFOCUS informuje, že využíva kryptografickú ochranu elektronického transferu a digitálneho obsahu s použitím logických, technických a organizačných opatrení, najmä na zabránenie prístupu tretích strán k údajom vrátane šifrovania SSL, používania hesiel pre prístup a antivírusových programov alebo proti nežiaducim softvérom.
 8. MOTOFOCUS informuje, že napriek používaniu zabezpečenia uvedeného v odseku 7, môže byť používanie internetu ovplyvnené škodlivým obsahom, ktorý sa dostal do teleinformačného systému vášho zariadenia elektronickou cestou alebo prístupom k údajom nachádzajúcim sa na zariadení tretími osobami. S cieľom minimalizovať uvedené riziko sa odporúča používanie antivírusových programov alebo opatrení na ochranu identifikácie na internete.
 9. Prijatie Politiky je dobrovoľné, avšak v prípade jej neprijatia nebudete oprávnený používať stránky a Newsletter.

§ 3
Newsletter

 1. Môžete uzatvoriť dohodu o Newsletteri, na základe ktorej Vám bude MOTOFOCUS poskytovať službu Newsletter (ďalej len: „Dohoda“), 24 hodín denne, 7 dní v týždni počas celého roka.
 2. V rámci služby Newsletter (ďalej len: „Newsletter“) Vám MOTOFOCUS bude odosielať elektronický list, ktorým Vás bude informovať o nových udalostiach, odosielať Vám komerčné informácie o nových výrobkoch alebo o výrobkoch a službách partnerov. Služba Newsletter je bezplatná.
 3. S cieľom uzatvoriť Dohodu o Newsletteri musíte minimálne:
  • a) vyplniť formulár o Newsletteri (interaktívny formulár, ktorý je bezplatnou službou poskytovanou elektronicky, ktorý musí byť vyplnený s cieľom uzatvoriť Dohodu o Newsletteri),
  • b) prijať Politiku,
  • c) vyjadriť súhlas so spracovaním osobných údajov MOTOFOCUS-om vo formulári Newsletter v lokalite pod názvom „http://motofocus.pl/“ za účelom odosielania informácií a materiálov MOTOFOCUS,
  • d) vyjadriť súhlas s prijímaním komerčných informácií partnerov MOTOFOCUS v rámci služby Newsletter,
  • e) vyjadriť súhlas s využitím telekomunikačného koncového zariadenia, ktorého ste užívateľom (napríklad telefón, tablet, počítač) pre účely priameho marketingu a prezentácie obchodných informácií partnerov MOTOFOCUS-u v súlade s čl. 172 ods. 1 zákona o telekomunikáciách (Zb. zákonov z roku 2014. poz. č. 243 s neskoršími zmenami).
  • f) aktivovať si tlačidlo „Uložiť“
 4. Súhlas uvedený v odseku 3 je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, avšak nebudete môcť využívať Newsletter.
 5. Po aktivácii tlačidla „Uložiť“ dostanete na e-mail uvedený vo formulári Bulletin potvrdenie s aktivačným odkazom.
 6. Po aktivácii odkazu, uvedeného v odseku 5 sa uzatvára na neurčitú dobu Dohoda o Newsletteri, ktorá zahŕňa poskytovanie služby Newsletter MOTOFOCUS-om vo váš prospech.
 7. Od Dohody Newsletter môžete kedykoľvek odstúpiť aktivovaním odkazu na konci každej správy odoslanej v rámci Newsletteru alebo vyplnením formulára na webovej stránke /

§4
Reklamácie

 1. Reklamácie môžu byť predkladané v pracovné dni od 8.30 do 16.30 h. Sťažnosti možno podávať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v § 1 odsek 3 Politiky.
 2. MOTOFOCUS odporúča, aby ste v rámci reklamácie predložili nasledujúce informácie:
  • a) Vaše kontaktné údaje,
  • b) dôvod reklamácie,
  • c) čo požadujete
 3. Odporúčania uvedené v odseku 2 sú určené len na uľahčenie založenia reklamácie MOTOFOCUS. Ak sa nebudete riadiť našimi odporúčaniami, nebude to so sebou niesť žiadne následky, najmä, to nebude mať za následok zamietnutie alebo odmietnutie vybavenia reklamácie.
 4. MOTOFOCUS prešetrí reklamáciu do 14 kalendárnych dní a odošle Vám príslušnú odpoveď na e-mailovú adresu, z ktorej sa je sťažnosť predložená.

§ 5
Právny základ pre spracovanie údajov

 1. Právnym základom pre spracovanie údajov je:
  • a) potreba vykonávania dohôd uzavretých s MOTOFOCUS, ako aj prijatia opatrení pred uzatvorením príslušných zmlúv na vašu žiadosť (článok 23, odsek 1, bod 3 ZOOÚ)
  • b) na základe vami udeleného súhlasu (článok 23, odsek 1, bod 1 ZOOÚ)
  • c) splnenie právne odôvodnených cieľov realizovaných MOTOFOCUS-om alebo príjemcami údajov (článok 23, odsek 1, bod 5 ZOOÚ), ktorými je najmä priamy marketing vlastných výrobkov a služieb MOTOFOCUS a uplatnenie pohľadávok MOTOFOCUS-om vo vzťahu k podnikaniu.
 2. Poskytnutie súhlasu podľa odseku 1. bod b) a poskytovanie vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak neposkytnutie súhlasu na spracovanie a správu údajov označených ako povinné zabráni uzavrieť Dohodu s MOTOFOCUS-om a znemožní používať Newsletter.
 3. Súhlas uvedený v odseku 1. bod b) tohto paragrafu môžete kedykoľvek stiahnuť a Vaše osobné informácie odstrániť samostatne ako aj zaslaním žiadosti MOTOFOCUS-u na emailovej adrese: info@motofocus.pl

§ 6
Účel a rozsah spracovania údajov

 1. Poskytované osobné údaje sú spracovávané na účel a rozsah, ktorý vyplýva z vášho súhlasu, všeobecne záväzných právnych predpisov, vyplneného formulára a činností vykonávaných s MOTOFOCUS-om.
 2. S cieľom zasielať Newsletter, čiže odosielať ponuky, obchodné a marketingové materiály, MOTOFOCUS spracuje danú e-mailovú adresu.
 3. MOTOFOCUS bude spracovávať vaše osobné údaje za účelom odosielania informácií a komerčných ponúk na základe podmienky podľa § 4 ods. 1) písmeno a, bod b) a c).

§ 7
Poskytovanie údajov

Vaše osobné údaje budú dostupné príslušným vnútroštátnym orgánom alebo tretím stranám, ak takáto povinnosť vyplýva z všeobecne platných zákonov.

§ 8
Oprávnenia

 1. Máte nárok na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu.
 2. Máte právo získať od MOTOFOCUS nasledujúce informácie:
  • a) o účele, rozsahu a spôsobe spracovania osobných údajov v rámci daného zhromažďovania,
  • b) o časovom rozsahu, odkedy sú Vaše údaje spracované v rámci daného zhromažďovania,
  • c) o zdroji pôvodu Vašich údajov,
  • d) o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým sú údaje poskytnuté.
 3. Okrem toho MOTOFOCUS doplní, aktualizuje alebo opraví vaše osobné údaje, ako aj pozastaví (dočasne alebo trvale) spracovanie Vašich osobných údajov alebo ich odstráni ak budú neúplné, zastarané, nepresné alebo boli získané v rozpore so zákonom alebo už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené.
 4. Ak chcete využiť oprávnenia uvedené v tomto odseku, je predložiť MOTOFOCUS-u príslušnú žiadosť prostredníctvom uvedených kontaktných informácií: MOTOFOCUS Małgorzata Franke, ul. Za Dębami 3, 05 – 075 Varšava, Poľsko, e-mail: info@motofocus.pl

§ 9
Zásada ochrana osobných údajov

 1. Vaše osobné údaje sú spracované v súlade s poľským právom, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov a zákona z 18. júla 2002 (Zbierka zákonov z roku 2013, poz. č. 1422) o poskytovaní elektronických služieb.
 2. MOTOFOCUS používa technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil ochranu spracovania osobných údajov, týkajúce sa rizík a kategórie ochrany údajov, najmä zabezpečenie Vašich osobných údajov pred ich neoprávneným sprístupnením, spracovaním v rozpore so zákonom alebo zmenou, poškodením alebo zničením.
 3. MOTOFOCUS implementuje politiku zabezpečenia a inštrukcie riadenia informačného systému v súlade s požiadavkami nariadenia ministra vnútra a administratívy o dokumentácii spracovania osobných údajov a technických podmienkach, ktorým musia zodpovedať zariadenia a informačné systémy na spracovanie osobných údajov z 29. apríla 2004 (Zb. zák. č. 100, poz. č. 1024).
 4. Spracovaním vašich osobných údajov sú poverené iba osoby s povolením od MOTOFOCUS-u, vyškolené v oblasti ochrany osobných údajov v súlade s dokumentáciou uvedenou v odseku 3 tohto paragrafu a povinné zachovávať mlčanlivosť o Vašich osobných údajoch.

§ 10
Súbory „cookie“

 1. MOTOFOCUS vyhlasuje, že používa „cookies“ (súbory cookie).
 2. Cookies sú informácie odoslané webovým serverom a uložené na vašom zariadení (napríklad pevný disk počítača alebo telefónu)
 3. Údaje získané používaním cookies neumožňujú Vašu identifikáciu, ale umožňujú MOTOFOCUS-u stanoviť, či prostredníctvom daného počítača užívateľ stránky navštívil (čo nie je jasné z informácií o tom, kto tieto stránky navštívil) a aké mal užívateľ pritom preferencie (ktoré informácie zverejnené na internetových stránkach sú pre vás najzaujímavejšie).
 4. MOTOFOCUS používa interné súbory cookies.
 5. MOTOFOCUS používa interné cookies:
  • a) pre zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky,
  • b) štatistické účely,
  • c) pre účely prispôsobenia stránok vašim predstavám
  • d) MOTOFOCUS využíva AdOcean, služby poskytovanej spoločnosťou Gemius, ktorá používa súbory cookies na vašom zariadení s cieľom poskytovania reklamy.
 6. MOTOFOCUS môže na vašom zariadení umiestňovať trvalé a dočasné súbory.
 7. Dočasné súbory sa zvyčajne odstránia po zatvorení prehliadača, zatiaľ čo trvalé súbory sa po zatvorení prehliadača neodstránia.
 8. MOTOFOCUS používa Google Analytics, ktorý používa cookies nachádzajúce sa na vašom zariadení s cieľom spracovať štatistiky o objem prevádzky na webe a spôsobe používania stránok.
 9. MOTOFOCUS používa na účely reklamy webových stránok a ním poskytovaných služieb Google AdWords, ktorý používa súbory cookies umiestnené vo vašom zariadení.
 10. Súbory cookies môžete zo svojho zariadenia kedykoľvek odstrániť podľa pokynov výrobcu vášho internetového prehliadača.
 11. Je tiež možné zablokovať prístup súborov cookies do vášho zariadenia nastavením vášho prehliadača, avšak stránky nebudú správne fungovať.
 12. MOTOFOCUS používa server, ktorý v logoch servera automaticky ukladá za účelom analýzy fungovania automatického systému informácie o zariadení, ktoré používate pri pripojení sa na stránku, t.j. informácie o type zariadenia a prehliadača, ktorý používate, IP adresy vášho počítača, dátum a čas vstupu, textový popis udalosti, klasifikáciu udalosti.
 13. Prístup k súborom s logmi majú iba osoby oprávnené k správe informatického systému.
 14. Súbory s logmi môžu slúžiť na spracovanie štatistiky na vyhodnotenie návštevnosti stránok a chýb, ktoré bránia Vašej identifikácii.

§ 11
Zmeny

 1. MOTOFOCUS si vyhradzuje právo zmeniť túto politiku kedykoľvek zverejnením revidovanej politiky na adrese /politika
 2. Politika v novom znení bude záväzná odo dňa jej umiestnenia na adrese uvedenej v odseku 1.