Zásady ochrany osobných údajov

§1
Úvod

Tyto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady„) obsahujú informácie týkajúce sa procesu spracovania Vašich osobných údajov uvedeného nižšie spracovateľom údajov, ako aj využívania súborov cookies.

§2
Spracovanie osobných údajov

V súlade s uplatňovaním odo dňa 25. mája 2018 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice č. 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“ – Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Úr. vestník EÚ L zo dňa 4. mája 2016) na základe článku 13 GDPR nižšie si Vám dovoľujeme predložiť informácie o spracovaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

I – Správca:

Správcom Vašich údajov je Małgorzata Franke vykonávajúca podnikateľskú činnosť v rámci spoločnosti MotoFocus Małgorzata Franke, zapísaná do Centrálnej evidencie a informácií o hospodárskej činnosti podľa ministra zodpovedného za hospodárske záležitosti, so sídlom: Za  Dębami 3, 05–075 Varšava, Poľsko, DIČ: 5251049153, IČO: 011752326 a s mailovou adresou: ado@motofocus.pl (ďalej len „ADO„).

II – Inšpektor pre ochranu údajov:

Inšpektor pre ochranu údajov je k dispozícii na mailovej adrese: iod@motofocus.pl, ako aj písomne na adrese Za Dębami 3, 05–075 Varšava, Poľsko. Inšpektora môžete kontaktovať v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa spracovania Vašich osobných údajov, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie Vašich práv.

III – Ciele, kategórie údajov a základ pre spracovanie

Vaše osobné údaje spracovávame pre nasledujúce účely:

 1. odosielanie na mailovú adresu, ak ste sa prihlásili k odberu našich noviniek, informácií o zaujímavých odborných udalostiach, anketách, novinkách a ponukách našich partnerov z automobilového priemyslu – založené na oprávnených záujmoch správcu (článok 6, ods. 1 písm. f GDPR), ktorým je podpora svojich obchodných partnerov v súvislosti s Vami vyjadreným súhlasom s prijímaním takýchto informácií v súlade s čl. 10 zákona o elektronických službách – Vaše meno a emailová adresa.
 2. správa stránok, na základe oprávnených záujmov správcu (článok 6, ods. 1 písm. f GDPR), ktorým je zabezpečenie riadneho fungovania stránky – IP adresa, informácie o relácii, údaje prehliadača – údaje sú zhromažďované automaticky
 3. zaistenie oprávnených záujmov prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f.), ktorým je zaistenie bezpečnosti stránky a používateľov – automatické zbieranie údajov o IP adrese, názve prehliadača, type prehliadača, type operačného systému
 4. zobrazenie reklám prispôsobených Vašim preferenciám a záujmom – s Vaším súhlasom (článok 6 ods. 1 písm. a GDPR) – údaje stránky, ktorú ste navštívili, kroky vykonané na stránke. Legitímna záujmom ADO je marketing produktov a služieb partnerov ADO.
 5. splnenie zákonných povinností vyplývajúcich z GDPR v oblasti uplatňovania svojich práv a v súvislosti s týmto archivácia Vašich požiadaviek, ktoré ste nám odoslali, alebo informácií o ohrození Vášho súkromia (článok 6, ods. 1, písm. c GDPR) – názov , meno, mailová adresa, typ žiadosti, údaje o realizácii povinnosti, popis udalosti, ktorá je porušením, definícia vplyvu porušenia na práva a slobody jednotlivca, opis prijatých opatrení.

IV – Príjemcovia údajov

 1. Vaše osobné údaje môžu byť odoslané do hostingovej spoločnosti, ako aj verejným alebo súkromným subjektom, ak takáto povinnosť vyplýva zo všeobecne platných zákonov.
 2. S cieľom zobrazovať reklamy prispôsobené Vašim preferenciám využívame reklamný server dodávaný spoločnosťou Gemius. V súvislosti s tým môžeme poskytovať údaje subdodávateľom technických služieb prispôsobenia reklám, ak je zabezpečené dodržiavanie ustanovení GDPR a ak sú zachované účely spracovania.
 3. Pri zobrazovaní reklamy ako súčasti nami používaného remarketingu využívame technológiu pixel spoločnosti Facebook, preto Vaše osobné údaje budú poskytnuté spoločnosti Facebook Ireland Ltd, ktorá bude správcom Vašich údajov.
 4. Ak ste sa prihlásili k odberu noviniek, Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom odosielania informácií o zaujímavých udalostiach, anketách, novinkách a ponukách našich partnerov z automobilového priemyslu. Vaše osobné údaje budú poskytnuté spoločnosti poskytujúcej služby mailového marketingu, rovnako ako aj spoločnosti prevádzkovateľa webovej stránky pripravujúcej obsah na portáli.

IV – Doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať počas nasledujúceho obdobia:

 1. údaje spracovávané pre účely zasielania informácií o nových produktoch, akciách našich partnerov z automobilového priemyslu, ako aj zaujímavých akcií a noviniek – do momentu vyjadrenia nesúhlasu alebo deaktivácie noviniek – takýto odkaz sa nachádza v každej správe
 2. analýzy Vašej aktivity na stránke – až kým údaje pre nás nestratia užitočnosť. V prípade Google Analytics sú dáta uložené počas obdobia 14 mesiacov a po tejto dobe sa automaticky odstránia.
 3. spravovania stránky – až kým údaje pre nás nestratia užitočnosť.
 4. zabezpečenia stránok a používateľov – až kým údaje pre nás nestratia užitočnosť.
 5. zobrazovania reklamy prispôsobenej Vašim potrebám a vytvorenia Vášho profilu – kým neodvoláte Váš súhlas. Údaje sú uložené na obdobie 3 rokov a následne – okrem iného, na účely ochrany súkromia používateľov sú vzorkované (odstránených je 31 záznamov z 32), čo umožňuje štatistické účely zabezpečenia práv a slobôd osôb, ktorých údaje sú spracovávané, do momentu spĺňania právnych záväzkov vyplývajúcich z GDPR pri vykonávaní Vašich práv a v tejto súvislosti archivácie Vašich požiadaviek smerovaných na nás, alebo pre účely informovania o hrozbách pre Vaše súkromie – až do uplynutia premlčacej lehoty.

V – Prenos údajov do tretej krajiny

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (mimo EHP).

VI – Vaše práva:

Dovoľujeme si Vás informovať, že máte právo na:

 1. Prístup k Vašim osobným údajom a kópiám údajov,
 2. Opravu (zmenu Vašich údajov),
 3. Vymazanie údajov – ak ste presvedčení, že nemáme právo spracovávať Vaše údaje, môžete požiadať o ich odstránenie,
 4. Obmedzenie spracovávania údajov – môžete požiadať o obmedzenie spracovávania osobných údajov na prechovávanie zosúladeným postupom, ak sú Vaše údaje nesprávne alebo je ich spracovanie protizákonné, nechcete, aby sme ich odstránili, pretože ich budete potrebovať pre účely požadovania, určenia alebo obrany voči nárokom na odškodné
 5. Právo na námietky – môžete predložiť námietky so spracovaním Vašich osobných údajov na marketingové účely, ak sa takéto spracovanie uskutočňuje na základe oprávnených záujmov správcu a my zastavíme takéto spracovávanie.

Môžete takisto predložiť námietky so spracovávaním Vašich údajov pre iné účely, ak tvorí právny základ spracovania oprávnený záujem správcu. Žiadosť by mala obsahovať odôvodnenie námietok a popis, čo predstavuje konkrétnu situáciu, kvôli ktorej predkladáte svoje námietky. Námietky nebudú zohľadnené, ak sa preukáže, že náš legitímny záujem je nadradený Vašej sťažnosti, alebo ak sú Vaše údaje potrebné na určenie alebo obranu voči Vašim nárokom.

 1. Právo na prenos údajov – právo na prenos údajov sa vzťahuje na údaje spracovávané automatizovanými prostriedkami a na tie údaje, ktoré nám poskytnete na základe súhlasu alebo dohody. Môžete ich získať v štruktúrovanom formáte, napr. xml, alebo ich môžeme odoslať priamo prevádzkovateľovi.
 2. Právo podať námietky – od 25. mája 2018, ak zistíte, že spracovávame Vaše osobné údaje v rozpore so zákonom, máte právo podať sťažnosť predsedovi úradu na ochranu osobných údajov alebo inému dozornému orgánu,
 3. V prípade, ak sú Vaše osobné údaje nami spracovávané na základe Vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek zrušiť, čo spôsobí zastavenie spracovávania týchto údajov, ak nebude existovať iný právny základ, ktorý nám to bude umožňovať. Stiahnutie Vášho súhlasu neovplyvňuje zákonnosť spracovávania pred jeho odvolaním.

Ak chcete využiť svoje práva, obráťte sa na Vášho inšpektora ochrany osobných údajov/prosím, odošlite Vašu požiadavku na mailovú adresu: iod@motofocus.pl.

VII – Informácia o požiadavke/dobrovoľnosti poskytnutia informácie

 1. Poskytnutie Vašich údajov na doručenie informácií o nových produktoch, akciách našich partnerov z automobilového priemyslu, ako aj zaujímavých akcií a noviniek z odvetvia je požiadavkou na prijímanie noviniek od nás. Bez týchto údajov to nebude možné. Môžete kedykoľvek podať námietku proti takémuto spracovaniu, a my sme povinní vziať ju do úvahy. Môžete sa tiež kedykoľvek odhlásiť kliknutím na tlačidlo deaktivácie, odkaz naň je v každom maile.
 2. Pokiaľ ide o údaje potrebné na zobrazenie reklamy, poskytnutie údajov je dobrovoľné a je predpokladom na dosiahnutie cieľa. Máte právo odvolať súhlas so spracovaním kedykoľvek, využitím nástroja Gemius pre ochranu súkromia: privacypolicy.gemius.com alebo pomocou nastavenia Vášho prehliadača.
 3. Poskytnutie údajov s cieľom vykonávať svoje práva podľa GDPR je podmienkou našej povinnosti v súlade s GDPR. Bez toho nebudeme schopní identifikovať a posúdiť odôvodnenosť Vašej žiadosti.
 4. V ostatných prípadoch je poskytovanie údajov dobrovoľné.

VIII – Automatizované spracovanie osobných údajov

Vaše údaje spracovávame automatizovane pomocou profilovania, ale nebude to mať za následok právne účinky ani inak neovplyvní vašu situáciu.

§3
Súbory „cookie“

 1. Na začiatku využívania webovej stránky súhlasíte s aktiváciou súborov cookie kliknutím na tlačidlo „akceptovať“, ktoré je umiestnené na webovej lokalite na Vašom zariadení (napríklad na počítači, telefóne).
 2. Súbory cookie používame na zabezpečenie najvyššej úrovne komfortu našich stránok. Sú to malé textové súbory odoslané webovým serverom a uložené Vaším prehliadačom počítača. Keď sa prehliadač pripojí znovu k stránke, stránka rozpozná typ zariadenia, z ktorého sa užívateľ pripája. Parametre umožňujú čítať informácie obsiahnuté na stránke iba serveru, ktorý ich vytvoril. Súbory cookie uľahčujú používanie predtým navštívených stránok.
 3. Zozbierané údaje sú použité na monitorovanie a kontrolu, ako používatelia využívajú našu stránku, zlepšujú fungovanie služby, poskytujú účinnejšiu a bezproblémovú navigáciu.
 4. Monitorovanie informácií o používateľoch realizujeme vďaka službe Google Analytics, ktorá zaznamenáva správanie užívateľa na stránke. Implementovali sme anonymizáciu IP adries v službe Google Analytics, preto zbierame len súhrnné, anonymné údaje, a nie sme schopní identifikovať jednotlivé osoby.
 5. Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie tiež umožňujú určiť cieľové skupiny odberateľov reklamy, meranie účinnosti reklám a pomáhajú nám určiť najvhodnejšie publikum pre reklamnú kampaň. Vďaka týmto mechanizmom môže každý používateľ vidieť reklamy, ktoré sú v súlade s jeho záujmami, a zároveň nemusí sledovať otravné reklamy. Ďalšie informácie o nástrojoch, ktoré používame na zobrazovanie reklám, nájdete na: http://www.privacypolicy.gemius.com/
 6. Pre remarketingové účely používame technológiu Facebook pixel (Ak Vás napríklad na našich webových stránkach zaujme istá téma – je možné, že na Facebooku uvidíte reklamy prispôsobené Vašim záujmom). Podrobné informácie, ako technológia pixel funguje a aké dáta zhromažďuje, nájdete na: https://www.facebook.com/business/gdpr
 7. Zhrňujúc, na našich webových stránkach používame nasledujúce súbory cookie:
  a) „nevyhnutné“ súbory cookie umožňujúce využívanie služieb dostupných v rámci služby, napr. overovacie cookie, ktoré sa používajú pre služby, ktoré vyžadujú overenie ako súčasť služby;
  b) cookies používané na zaistenie bezpečnosti, napr. používané na zisťovanie možného zneužitia v oblasti overovania ako súčasť služby;
  c) „výkonové“ súbory cookie zhromažďujúce informácie o Vašom používaní webových stránok (pre štatistické účely používame Google Analytics);
  d) „funkčné“ súbory cookie umožňujúce „pamätať si“ užívateľom vybrané nastavenia a osobné používateľské rozhranie, napríklad pokiaľ ide o jazyk alebo región pôvodu užívateľa, veľkosť písma, vzhľad webových stránok atď.;
  e) „reklamné“ cookies umožňujúce dodávať užívateľom reklamy šité na mieru ich záujmom (používame reklamné servery spoločnosti Gemius).
 8. Užívateľ má kedykoľvek možnosť vypnúť alebo obnoviť zbieranie cookies zmenou nastavení vo svojom prehliadači. Návod na riadenie súborov cookies je k dispozícii na webovej stránke:http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 9. Dodatočné osobné informácie, ako mailová adresa, sú zbierané len na miestach, na ktorých používateľ vyplnením formulára jasne vyjadrí svoj súhlas (napr. prihlásenie sa na odber noviniek alebo účasť v súťaži organizovanej na našej stránke). Vyššie uvedené údaje budeme uchovávať a používať len na potreby nevyhnutné na vykonávanie určitej funkcie a v prípade súťaží odstránime Vaše dodatočné osobné informácie ihneď po ich skončení.