Bez koordinovanej podpory vlády nie je možný ďalších rozvoj automobilového priemyslu

20 decembra 2017, 8:51

Zväz automobilového priemyslu SR (ZAP SR) urobil dôkladnú analýzu podnikateľského prostredia kľúčového odvetvia slovenskej ekonomiky. Na jej základe definoval hlavné bariéry udržania konkurencieschopnosti a ďalšieho rozvoja automobilového priemyslu, ktorý v súčasnosti zamestnáva viac ako 130 tisíc ľudí, priamo či nepriamo ovplyvňuje tvorbu ďalších 250 tisíc pracovných miest a zároveň generuje až 44% HDP z celkovej priemyselnej výroby. 

Slovenský automobilový priemyslNeriešených oblastí je v automotive sektore veľa, medzi kľúčové však patria: akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, nefunkčný vzdelávací systém, ktorý by pripravoval mladých ľudí pre potreby trhu práce, nepredvídateľný nárast mzdových nákladov, neexistencia systému transferu vedeckých poznatkov do aplikačnej praxe a nízka úroveň rozvoja mobility na báze alternatívnych pohonov a prípravy na nové formy mobility.

Automobilový priemysel je prierezový s dosahom na viaceré priemyselné odvetvia, takže pokiaľ hovoríme o bariérach konkurencieschopnosti a udržateľnosti, tak tieto ovplyvňujú celý priemysel. Postupne je potrebné riešiť jednotlivé faktory ovplyvňujúce ďalší rozvoj a preto dnešné rokovanie bolo orientované predovšetkým na otázky dostupnosti pracovnej sily a transformácie vzdelávacieho systému.

Automobilový priemysel bude potrebovať v rokoch 2017 až 2020 viac ako 14.000 kvalifikovaných pracovníkov. Takýto vysoký počet nebudú zamestnávatelia schopní zabezpečiť sami bez koordinovanej pomoci zo strany vlády a zodpovedných ministerstiev. Aktuálna situácia na trhu práce je totiž veľmi napätá až kritická. Do praxe každoročne prichádza o 5 až 10 tisíc stredoškolských absolventov menej, ako si trh práce vyžaduje a naopak o 5 až 10 tisíc absolventov vysokých škôl viac, ako zamestnávatelia potrebujú. Situácia sa komplikuje aj tým, že približne 63 % stredoškolských a 53 % vysokoškolských absolventov nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali. Vzdelávanie týchto absolventov stojí Slovensko každoročne viac ako 250 miliónov eur.

Zväz automobilového priemyslu SR preto navrhuje zaviesť viaceré opatrenia. Pri akútnom nedostatku pracovníkov je riešením otvorenie trhu práce pre tretie krajiny. Je potrebné zjednodušiť a skrátiť procedúru vystavovania povolení na dočasný pobyt cudzích štátnych príslušníkov na našom území tak ako je to pri krajinách V4.

Ďalej je potrebné rekvalifikovať 5.000 ľudí ročne, pričom zamestnávatelia prejavili ochotu sa do tohto procesu aktívne zapojiť. Úspešnosť rekvalifikácií bude závisieť aj od dobrej mobility pracovnej sily, pretože nie je možné  čerpať ľudské zdroje iba z jedného regiónu. V tejto súvislosti je potrebné upraviť daňové predpisy tak, aby podporovali opatrenia zamestnávateľov pri zabezpečovaní mobility pracovnej sily, ako aj podporiť výstavbu obecných i podnikových nájomných bytov.

Druhou vážnou bariérou je fakt, že súčasný školský systém produkuje absolventov s nedostatočnou kvalitou a v nevhodnej štruktúre. Štart a priebeh projektu „Duálne vzdelávanie“, ktorý bol schválený za účelom zavedenia duálneho vzdelávania do praxe, nie je realizovaný tak, aby garantoval pôvodne stanovené ciele. Preto ZAP SR požaduje urýchlenú a efektívnu implementáciu duálneho systému vzdelávania (SDV) ako doposiaľ jediného prijatého systémového opatrenia v oblasti transformácie vzdelávania smerom k potrebám trhu práce.

Konkrétne je potrebné zabezpečiť finančnú podporu vstupu zamestnávateľov do SDV, prenos potrieb trhu práce do plánov výkonov  stredných škôl, vytvoriť podmienky pre vznik Centier orientácie na výber povolania v gescii zamestnávateľov, ako aj vznik nadpodnikových odvetvových centier.

Ďalej je nevyhnutné navrhnúť novú štruktúru siete škôl, ktorá zoptimalizuje náklady na vzdelávací systém a uvoľní prostriedky pre financovanie vzdelávania. Absolútne nevyhnuté je aj zabezpečenie širokej informačnej kampane zameranej na výhody a prínosy SDV.  Nakoľko ani súčasné vysokoškolské vzdelávanie nenapĺňa požiadavky zamestnávateľov, je potrebné prijať konkrétne opatrenia aj na zvýšenie uplatniteľnosti absolventov vysokých škôl v praxi.

Zástupcova Zväzu automobilového priemyslu SR  sú radi, že na poslednom rokovaní vlády mali príležitosť hovoriť o konkrétnych opatreniach na riešenie akútnych problémov. Za úspech však budú považovať až to, keď sa diskutované opatrenia začnú realizovať v praxi.  V opačnom príde totiž hrozí, že môže dôjsť k presunu projektov niektorých výrobcov do okolitých krajín alebo bude v budúcnosti ohrozená možnosť získania nových projektov pre súčasné výrobné kapacity. Obe tieto hrozby by znamenali stratu práce pre tisícky ľudí na Slovensku.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!