Systém duálného vzdelávania potrebuje 12.000 žiakov

10 novembra 2017, 8:36

Systém duálneho vzdelávania (SDV) na Slovensku má za sebou dva roky reálneho fungovania v praxi. Aktuálne je do SDV zapojených 2.508 žiakov, 200 zamestnávateľov a 70 škôl. Na svoje budúce povolania sa žiaci pripravujú v 46-tich študijných odboroch a celkovo majú študenti uzatvorených 1.234 učebných zmlúv s budúcimi zamestnávateľmi. Lídrom budovania systému duálneho vzdelávania sú zamestnávatelia v automobilovom, strojárskom a elektrotechnickom priemysle. 

Do systému duálneho vzdelávania sa musí do roku 2020 zapojiť  12 000 žiakov, inak je ohrozená konkurencieschopnosť ekonomikyAj napriek týmto číslam boli očakávania zavedenia systému duálneho vzdelávania ambicióznejšie. Mnohé aktivity sa v rámci reformy podarilo urobiť. Bol prijatý zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave (OVP), vytvorila sa Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania, pod gesciou zamestnávateľov a pripravila projekt Duálneho vzdelávania.

Aj napriek tomu je tu veľa problémov, ktoré treba riešiť, „hovorí Juraj Sinay, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP SR).V prvom rade nefunguje systém propagácie potrebných povolaní ani samotnej reformy, preto nie je do nového systému vzdelávania zapojený očakávaný počet žiakov. Taktiež nie sú vytvorené dostatočné podmienky pre vstup a zotrvanie zamestnávateľov a škôl v systéme duálneho vzdelávania.

Okrem toho je potrebné  úzko reflektovať na požiadavky a potreby trhu práce. V úzkej súčinnosti s ministerstvami práce a školstva a v súčinnosti s vyššími územnými celkami je nevyhnutné nastaviť počet žiakov stredných odborných škôl  a  vytvoriť novú sústavu študijných a učebných odborov ako aj obsahu vzdelávania.

Za veľmi dôležité pre úspešné pokračovanie budovania SDV  považujeme  vytvorenie ôsmych centier orientácie na povolanie pod gesciou zamestnávateľov, „ hovorí Július Hron, viceprezident ZAP SR.

Tieto centrá by mali slúžiť žiakom i rodičom ako účinná pomoc pri výbere vhodného povolania.“ Okrem toho by sa mali pod gesciou zamestnávateľov vybudovať aj odvetvové nadpodnikové centrá, ktorých cieľom by mala byť predovšetkým podpora malých a stredných podnikateľov v SDV a zabezpečenie kvality odborného vzdelávania a prípravy. Toto všetko by mal pilotovať projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity OVP, ktorý už takmer dva roky prešľapuje na mieste.

Cieľom tohto  projektu je zapojiť do roku 2020 do systému duálneho vzdelávania 12.000 žiakov. To znamená, že každý ďalší rok je potrebné získať viac ako 3.000 žiakov. „Pokiaľ sa nám to nepodarí, hrozí, že nevybudujeme novú generáciu zamestnaných a úspešných ľudí,“ upozorňuje Július Hron. „Navyše bude musieť Slovenská republika vrátiť Európskej únii až 33 miliónov eur neefektívne vynaložených prostriedkov na reformu.„

Hodnotením uplynulých dvoch rokov budovania systému duálneho vzdelávania, ako aj potrebným opatreniam sa dnes venovali aj odborníci počas V. konferencie k transformácii odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku.  Účastníci konferencie prijali aj spoločnú deklaráciu.

Chceme opätovne vyzvať vládu, kompetentné ministerstvá, vyššie územné celky, ako aj novú ministerku školstva, vedy, výskumu a športu Martinu Lubyovú, aby venovali zvýšenú pozornosť potrebám budovania systému duálneho vzdelávania ako zatiaľ jediného systémového prvku reformy školstva,“ hovorí Juraj Sinay. „Bez podpory kompetentných nie je možné úspešné napredovanie reformy, od ktorej závisí spokojnosť budúcej generácie mladých ľudí, úspech zamestnávateľov a teda aj ďalší rozvoj ekonomiky našej krajiny.“

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!