Rok 2018 bude pre automobilový sektor kľúčový

18 januára 2018, 8:30

Na Slovensku sa podľa Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) aj v minulom vyrobilo viac ako milión vozidiel. Produkcia v automobilových závodoch Volkswagen Slovakia, Kia Motors Slovakia, a PSA Group Slovakia dosiahla spolu podľa predbežných výsledkov viac ako 1.025 000 vozidiel.

Výroba vozidiel na Slovensku za rok 2017 a výhľad na 2018
Výroba vozidiel na Slovensku za rok 2017 a výhľad na 2018

Podiel výroby automobilov na celkovej priemyselnej produkcii na Slovensku dosiahol 44 % a automobilový priemysel sa na priemyselnom exporte Slovenska podieľal 35 %. Už niekoľko rokov Slovensko vedie svetový rebríček v počte vyrobených automobilov na 1.000 obyvateľov. V roku 2017 si prvenstvo udržalo počtom 189 vozidiel.

Tieto čísla sú naozaj stále veľmi dobré a výsledok nás teší,“  hovorí Juraj Sinay, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR. Tento rok však bude kritický z hľadiska udržateľnosti a konkurencieschopnosti kľúčového sektora našej ekonomiky. Pokiaľ neodstránime hlavné bariéry v automotive sektore, tieto  výsledky  sa nepodarí dlhodobo udržať a výkonnosť tohto odvetvia začne klesať.

V minulom roku predstavitelia ZAP SR definovali nevyhnutné podmienky pre zabezpečenie konkurencieschopnosti automobilového priemyslu a hlavné kroky vedúce k ich naplneniu, o ktorých rokovali v decembri aj na zasadnutí vlády SR. Kľúčovým problémom stále zostáva akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, nefunkčný vzdelávací systém, ktorý by pripravoval mladých ľudí pre potreby trhu práce.

ZAP SR preto okrem iného spracoval podklady pre vznik projektu rekvalifikácie 5.000 pracovných síl pre  automobilových priemysel  ročne na nadchádzajúce štyri roky, aktívne participoval na implementácii duálneho systému vzdelávania prostredníctvom Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu. Okrem toho v rámci propagácie technického a prírodovedného vzdelávania realizoval Automobil Junior Akadémiu a pokračoval v projekte SPICE a udeľovaní ceny ZAP SR za najlepšiu diplomovú prácu.

Chceme aj naďalej aktívne pôsobiť pri eliminácii bariér udržateľnosti a zvyšovania konkurencieschopnosti automobilového priemyslu,“ hovorí Juraj Sinay. „Zároveň chceme pokračovať v dialógu s vládou a zodpovednými ministerstvami, čo  konkrétne znamená aktívne  pôsobiť pri realizácii úloh z uznesenia vlády 589/2017 tak, aby prinášali konkrétne výsledky.“

 Aj v tomto roku chce ZAP SR participovať pri realizácii projektu cielených rekvalifikácií podľa potrieb trhu práce a priemyslu, aktívne pôsobiť pri revitalizácii Národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“, realizovať svoju stratégiu pri transformácii vysokého školstva, akreditáciu a zavedenie programu „profesijný“ bakalár do študijných programov predovšetkým technických vysokých škôl. Zároveň chce uviesť do života zjednodušenie procedúry pri „dovoze“ pracovnej sily z tretích krajín.

Medzi ďalšie priority bude tento rok patriť aj snaha o vytváranie prostredia pre efektívne fungovanie priemyslu na Slovensku, vytváranie podmienok pre širokú spoluprácu a dialóg medzi firmami automobilového priemyslu a výskumno-vývojovými pracoviskami, dohľad nad procesom implementácie a prípadnej zmeny zákona o odpadoch tak, aby nepoškodil firmy automobilového priemyslu, iniciovanie dialógu o rozsahu a formách stimulácie rozvoja mobility založenej na alternatívnych pohonoch a príslušnej infraštruktúry, pričom ZAP SR bude pokračovať v manažovaní projektu podpory vozidiel BEV a PHEV.

 Registrácia vozidiel

 Vysoké hodnoty dosiahli v roku 2017 aj  registrácie nových osobných áut. V kumulatívnom porovnaní dosiahli registrácie za minulý rok 96.085 osobných vozidiel, čo predstavuje oproti roku 2016 nárast o 7.922 a 8,99%. Celkový trh s novými vozidlami narástol o 7,64% na 108.279.

Toto je úroveň rekordného roku 2009, kedy bolo na Slovensku šrotovné. Najviac nových automobilov bolo registrovaných v Bratislavskom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji.  Na Slovensku sa v minulom roku zaregistrovalo aj 69.573 individuálne dovezených vozidiel. Podiel nových vozidiel na celkových registráciách tak dosiahol 58% percent. V roku 2017 sa oproti predošlým obdobiam značne zhoršila veková štruktúra individuálne dovezených vozidiel, čo má vplyv na bezpečnosť na cestách, úroveň emisií z dopravy a životné prostredie.

Kompletná tlačová správa na stiahnutie vo formáte PDF.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!