Slovensko a jeho pripravenosť na globálne trendy v automobilovom priemysle

28 marca 2019, 10:01

Automobilový priemysel očakáva v blízkej budúcnosti príchod významných zmien, ktoré budú mať silný dopad aj na slovenské spoločnosti. V najbližších rokoch zaznamenáme prudký nárast výroby áut na alternatívne pohony a do popredia sa dostanú elektromobily na batérie či na vodíkový pohon.

Vodíkový elektromobil zero emission

Potreba znižovania emisií, s tým súvisiaci prechod na iné formy mobility, autonómne vozidlá a ďalšie prichádzajúce trendy predstavujú nutnosť diskusií s odborníkmi, ale aj spoluprácu v rámci krajín V4. Ako dlhodobo zdôrazňuje Zväz automobilového priemyslu SR (ZAP SR), ak má automobilový priemysel zostať konkurencieschopný, musíme sa na tieto zmeny pripraviť už dnes.

Globálne trendy v automobilovom priemysle, pripravenosť vlád krajín V4, ako aj pozícia Slovenska – to všetko sú témy, o ktorých diskutovali špičkoví odborníci na piatom ročníku prestížnej automotive konferencie Newmatec 2019, ktorá sa konala 26. – 27. marca v Šamoríne. Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo hospodárstva SR. Otvoril ju šéf rezortu Peter Žiga a do diskusie sa zapojili aj štátni tajomníci ministerstiev krajín V4, pod ktoré spadá problematika automobilového priemyslu a inovácií.

Minister Peter Žiga zdôrazňuje, že ak chce Slovensko zostať medzi lídrami v automobilovom priemysle, musí reflektovať na súčasné trendy elektrifikácie vozidiel a prechod k čistejšej doprave. „Zvyšujúci sa záujem o nové druhy mobility je cítiť aj medzi spotrebiteľmi, ktorí inklinujú k postupnému presunu od využívania a spotreby tradičných fosílnych palív k alternatívnym a udržateľným zdrojom energie. Záujmom rezortu hospodárstva v tejto súvislosti nie je iba podporovať kúpu elektromobilov či budovať potrebnú infraštruktúru, ale za dôležité považujeme aj investície do výskumu a vývoja komponentov do elektromobilov,“ podčiarkuje minister.

Slovensko je automobilovou veľmocou, o čom svedčia aj skvelé čísla roku 2018 – 13 % podiel automotive priemyslu na HDP SR, 198 vyrobených vozidiel na 1.000 obyvateľov, 35 % podiel na priemyselnom exporte Slovenska a viac ako 154.000 ľudí pracujúcich v tomto odvetví. Ani toto nám však nemusí zaručiť úspešné napredovanie.

Celý náš priemysel súťažiaci v globálnom svete je zasadený do lokálnych podmienok, ktoré definuje a vytvára vláda. Hovoríme napríklad o kvalite absolventov vychádzajúcich zo stredných i vysokých škôl, o nestabilite a slabej predvídateľnosti podnikateľského prostredia, o nízkej úrovni výskumno-vývojových aktivít a podobne. Je najvyšší čas prijať rozhodnutia, ktoré nás posunú dopredu,“ dopĺňa Alexander Matušek, prezident ZAP SR.

Vodíkový elektromobil zero emission

Koncept mobility budúcnosti

Vozidlá na alternatívny pohon predstavujú najväčšiu výzvu v celej histórii automobilového priemyslu. Dochádza k reforme celého systému a automobilky sa novým trendom musia prispôsobiť. S rozmachom alternatívnych pohonov úzko súvisia aj ďalšie témy – dostupnosť infraštruktúry, podpora trhu, záujem či motivácia zákazníkov. K ďalším významným trendom patrí prechod na autonómne riadenie, zmeny v pohľade na otázky bezpečnosti, úplne iné chápanie mobility. Okrem toho je potrebné vnímať aj nové trendy vo výrobných procesoch, v ich digitalizácii a automatizácii.

Aj preto sa veľká časť diskusie počas konferencie Newmatec orientovala na možné koncepty mobility budúcnosti. V tejto súvislosti sa hovorilo aj o tom, čo bude najlepšou alternatívou pre Slovensko. Okrem diskusií si môžu účastníci konferencie, vrátane štátnych tajomníkov, otestovať aj unikátne vodíkové elektromobily, ktoré sú „zero emission“.

Tieto elektromobily nie sú napájané na batérie, ale na palivový článok, v ktorom prebieha reakcia stlačeného vodíka s kyslíkom zo vzduchu. Pri ich zlúčení vzniká elektrický prúd, ktorý poháňa elektromobil a vodná para ako výfukový plyn.

„Palivom“ elektromobilu je vodík, ktorý je uskladnený v nádrži elektromobilu. Tankovanie plnej nádrže trvá menej ako 5 minút a dojazd sa pohybuje v rozsahu 500 – 800 km, čím sa približuje tradičným návykom spotrebiteľov. Vodíkové elektromobily s nulovými emisiami by mohli spolu s batériovými elektromobilmi v budúcnosti nahradiť automobily na tradičný palivový pohon.

Momentálne vstupujú na EÚ trh, čo dokazuje niekoľko projektov financovaných konzorciom FCH JU v Bruseli. Dnes je v Európe v prevádzke viac ako 1.000 vozidiel a na konferencii Newmatec byli dve z nich.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!