Skupina Schaeffler: výsledky za obchodný rok 2019

11 marca 2020, 15:01

Spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou, zverejnila svoje výsledky za obchodný rok 2019.

Skupina Schaeffler

Vo výkazovom období dosiahol obrat skupiny Schaeffler cca 14,4 miliárd eur (minulý rok: asi 14,2 miliárd eur). Po úprave o menové vplyvy sa obrat v tomto období zvýšil o 0,1 %. Na základe upravenom o menové vplyvy bol rast obratu oboch divízií Automotive mierne negatívny, v druhom polroku ale vykazoval pozitívnu tendenciu, zatiaľ čo divízia Industrie vykazovala rast obratu po celý rok, v druhej polovici ale poklesol. Zo štyroch regiónov prispeli regióny Čína a Amerika k rastu obratu upravenému o menové vplyvy, zatiaľ čo vývoj obratu v regiónoch Európa a Ázia/Pacifik mal klesajúcu tendenciu.

Skupina Schaeffler dosiahla v roku 2019 výsledok pred finančným výsledkom hospodárenia, podielmi hodnotenými metódou equity a daňami zo zisku (EBIT) vo výške 790 miliónov eur (minulý rok: 1.354 miliónov eur), čo bolo vo výkazovom období zaťažené špeciálnymi efektmi vo výške 372 miliónov eur. Špeciálne efekty vyplynuli v zásade z výdavkov v súvislosti s programami transformácie a zvýšenia efektivity etablovanými v roku 2019: RACE (Automotive OEM), GRIP (Automotive Aftermarket) a FIT (Industrie) vo výške 356 miliónov eur. EBIT pred špeciálnymi efektmi dosiahla 1 161 miliónov eur (minulý rok: 1 381 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi vo výške 8,1 % (minulý rok: 9,7 %). Určujúcim pre pokles EBIT marže pred špeciálnymi efektmi boli popri pretrvávajúcom náročnom prostredí, najmä negatívne efekty predajných cien a zmenený mixom produktov v divízii Automotive OEM. Okrem toho zaťažili vývoj marže výdavky na projekty informačných technológií a digitalizácie.

Výsledok koncernu prislúchajúci vlastníkom podielov materskej spoločnosti predstavoval vo vykazovanom období 428 miliónov eur a nachádzal sa tak výrazne pod úrovňou minulého roka (881 miliónov eur). Výsledok za prioritnú akciu predstavoval 0,65 eur (minulý rok: 1,33 eur). Na základe toho navrhne predstavenstvo Schaeffler AG valnému zhromaždeniu výplatu dividendy vo výške 45 centov za prioritnú akciu. To zodpovedá kvóte vyplácania dividend približne 43 % (minulý rok: asi 40 %) vo vzťahu k výsledku koncernu pred špeciálnymi efektmi prislúchajúcemu vlastníkom podielov.

Automotive Aftermarket s poklesom obratu, výsledok prekonal prognózu
Divízia Automotive Aftermarket zaznamenala vo vykazovanom období s obratom vo výške 1.848 miliónov eur (minulý rok: 1 862 miliónov eur) pokles o 1,1 % upravený o menové vplyvy, čo je dôsledkom regiónu Európa so suverénne najsilnejším obratom. Pokles obratu v Európe, ktorý bol okrem iného podmienený úpravami zásob jednotlivých veľkých zákazníkov v Nemecku a v západnej Európe, ako aj v oblasti Independent Aftermarket (IAM) a OES obchode (OES – Original Equipment Service), predstavoval na základe upravenom o menové vplyvy 3,1 %. Pokles obratu v Európe nebol plne vykompenzovaný nárastom obratu v regióne Amerika o 6,6 %. Tento nárast bol predovšetkým dôsledkom zvýšenia potrieb a obchodu s novými zákazníkmi v IAM. Región Čína zvýšil svoje zisky z obratu upravené o menové vplyvy o 5,7 %, zatiaľ čo  zisky z obratu v regióne Ázia/Pacifik upravené o menové vplyvy  poklesli o 5,4 %.

Na základe toho predstavovala EBIT pred špeciálnymi efektmi 298 miliónov eur (minulý rok: 339 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 16,1 % (minulý rok: 18,2 %). Špeciálne efekty vo výške 15 miliónov eur súviseli s programom GRIP. Pokles EBIT marže v porovnaní s minulým rokom je pritom v zásade dôsledkom nízkej hrubej marže, ako aj vyšších administratívnych nákladov. Hrubá marža klesla z dôvodu zníženého objemu odbytu pri súčasne vyšších výrobných nákladoch.

Upravená prognóza pre obchodný rok 2019 z 29. júla 2019, podľa ktorej sa pre divíziu Automotive Aftermarket mal dosiahnuť nárast obratu pred menovými vplyvmi -2 až 0 %, bola dosiahnutá. Cieľ dosiahnuť EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi vo výške 15 až 16 %  bol mierne prekonaný.

Prognóza na rok 2020

Skupina Schaeffler ráta pre obchodný rok 2020 s rastom obratu upraveným o menové vplyvy -2 až 0 %. Súčasne podnik pre obchodný rok 2020 vychádza z toho, že dosiahne EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi vo výške 6,5 až 7,5 %. Pre rok 2020 skupina Schaeffler očakáva okrem toho Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A medzi 300 a 400 miliónmi eur.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!