Schaeffler v 1. kvartáli 2020 s robustným výsledkom a silným Cash Flow

11 mája 2020, 11:59

Spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou, dnes predložila svoju čiastkovú správu za prvé tri mesiace roku 2020.

Firma Schaeffler

Vo výkazovom období dosiahol obrat skupiny Schaeffler 3.282 miliónov eur (minulý rok: 3.622 miliónov eur). Upravené o menové vplyvy klesli výnosy v tomto období predovšetkým podmienené objemom o 9,2 %. Výnosy mali v prvom kvartáli klesajúci trend vo všetkých štyroch regiónoch. Pokles upravený o menové vplyvy predstavoval v regióne Čína 11,2 %, v Európe 10,4 %, v Ázii/Pacifiku 9,3 % a v regióne Amerika 6 %.

Skupina Schaeffler dosiahla v prvých troch mesiacoch EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 215 miliónov eur (minulý rok: 272 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 6,5 % (minulý rok: 7,5 %). Zhoršenie oproti minulému roku vyplývalo najmä z poklesu hrubej marže. Pokles marže je podstatnou mierou podmienený negatívnymi efektmi fixných nákladov podmienených objemom.

Výsledok vo výkazovom období bol zaťažený špeciálnymi efektmi vo výške 302 miliónov eur (minulý rok: 42 miliónov eur). Obsiahnuté tu bolo zníženie obchodnej a firemnej hodnoty priradenej k divízii Automotive OEM o 249 miliónov eur, keďže pandémia koronavírusu vedie k zvýšenej neistote ohľadom budúceho priebehu obchodov. Popri tom zahŕňajú špeciálne efekty výdavky vo výške 53 miliónov eur za rozšírenie programov RACE a FIT, najmä v súvislosti so znižovaním počtu pracovných miest. EBIT tak predstavovala mínus 88 miliónov eur (minulý rok: 230 miliónov eur).

Obrat Automotive OEM mínus 12 %, Q1 outperformance 11 percentuálnych bodov

Divízia Automotive OEM dosiahla počas prvých troch mesiacov výnosy vo výške 2 008 miliónov eur (minulý rok: 2.285 miliónov eur). Po úprave o menové vplyvy poklesol obrat podmienený najmä objemom v porovnaní s minulým rokom o 12 %. Príčinou poklesu obratu boli v prvom rade dopady pandémie koronavírusu, ktorá viedla k výraznému oslabeniu dopytu v automobilovej branži, a tým aj k poklesu dopytu v divízii Automotive OEM. Prechodné odstávky výroby sa v prvom kvartáli výrazne prejavili na celosvetovej produkcii automobilov, ktorá počas prvých troch mesiacov roku 2020 klesla o 23 %. Na základe toho bol outperformance divízie Automotive OEM výrazných 11 percentuálnych bodov.

V dôsledku koronakrízy klesli výnosy vo všetkých štyroch regiónoch. V regióne Európa klesol obrat upravený o menové vplyvy o 13,5 %. Región Amerika zaznamenal upravený o menové vplyvy mínusový obrat vo výške 5,2 %. V regióne Čína predstavoval pokles obratu na základe upravenom o menové vplyvy 22,8 %. V regióne Ázia/Pacifik klesol obrat upravený o menové vplyvy o 7,3 %.

V prvých troch mesiacoch bola dosiahnutá EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 50 miliónov eur (minulý rok: 113 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi teda bola v tom istom období 2,5 % a nachádzala sa tak výrazne pod hodnotou minulého roka 4,9 %. Rozhodujúce pre pokles bol pokles hrubej marže z dôvodu negatívnych efektov fixných nákladov podmienených objemom.

Obrat Automotive Aftermarket plus 1,5 %, EBIT marža 17,1 % (upravená)

Odvetvie Automotive Aftermarket zaznamenalo vo výkazovom období s obratom vo výške 446 miliónov eur (minulý rok: 443 miliónov eur) zvýšenie upravené o menové vplyvy o 1,5 %, čo bolo dôsledkom výrazného zvýšenia obratu v regióne Európa so suverénne najsilnejším obratom. Pozitívny vývoj obratu v Európe bol silnejší ako pokles obratu v ostatných troch regiónoch. Plusový obrat v Európe, ktorý bol predovšetkým dôsledkom dobrého vývoja v oblasti Independent-Aftermarket (IAM) v subregióne stredná a východná Európa, predstavoval na základe upravenom o menové vplyvy 5,6 %. V subregióne západná Európa bol obchod IAM v dôsledku opatrení na utlmenie koronavírusu výrazne oslabený.

Naproti zvýšeniu obratu v Európe stál pokles obratu v regióne Amerika o 4,7 %, rozhodujúcou mierou podmienený negatívnym vývojom obratu obchodu IAM v subregióne Južná Amerika. Pozitívne sa vo výkazovom období naproti tomu vyvíjal obchod OES (Original Equipment Service) v USA, ktorý na základe zvýšenia potrieb dosiahol výrazné zvýšenie obratu. V regióne Čína výrazne klesli výnosy upravené o menové vplyvy o 24,9 %, zatiaľ čo výnosy v regióne Ázia/Pacifik klesli o 9,9 %.

Na základe toho predstavovala EBIT pred špeciálnymi efektmi 76 miliónov eur (minulý rok: 69 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 17,1 % (minulý rok: 15,5 %). Zlepšenie v porovnaní s minulým rokom je pritom najmä dôsledkom zvýšenia hrubej marže, ako aj vylepšenej nákladovej štruktúry funkčných oblastí. Hrubá marža sa zvýšila v dôsledku zvýšeného objemu obratov a profitovala zo zmeny skladby produktov.

Obrat divízie Industrie mínus 7,5 %, EBIT marža 10,7 % (upravená)

Divízia Industrie dosiahla v prvom kvartáli v trhovom prostredí plnom výziev výnosy vo výške 828 miliónov eur (minulý rok: 893 miliónov eur). Upravený o menové vplyvy bol pokles obratu 7,5 %. Počas prvých troch mesiacov roku 2020 zaznamenali najmä regióny Európa, Amerika a Ázia/Pacifik v dôsledku krízy výrazne negatívny vývoj obchodu. Dvojmiestnu mieru rastu sa naproti tomu podarilo vykázať v regióne Čína, v ktorom najmä klaster v sektore veternej energie vykázal výrazný rast.

K rastu prispeli aj klastre v sektore Power Transmission a Raw Materials. Rast obratu v regióne predstavoval na základe upravenom o menové vplyvy 21,4 %, zatiaľ čo v regiónoch Európa s mínus 15 %, Ázia/Pacifik s mínus 14,1 % a Amerika s mínus 9,5 % bol klesajúci vývoj obratu.

Divízia Industrie dosiahla v prvých troch mesiacoch EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške asi 88 miliónov eur (minulý rok: 90 miliónov eur), čo zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 10,7 % (minulý rok: 10,1 %). Pozitívny vývoj marže profitoval okrem iného zo stabilnej hrubej marže. Pritom sa podarilo negatívne efekty fixných nákladov podmienené objemom okrem iného kompenzovať pozitívnymi efektmi predajných cien.

Silný Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A

Výsledok koncernu pred špeciálnymi efektmi prislúchajúci vlastníkom podielov výrazne klesol v prvých troch mesiacoch 2020 v porovnaní s obdobím minulého roka na 103 miliónov eur (minulý rok: 169 miliónov eur). Výsledok koncernu predstavoval mínus 184 miliónov eur (minulý rok: 137 miliónov eur). Výsledok za prioritnú akciu tak dosiahol mínus 0,27 eur (minulý rok: 0,21 eur).

Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A predstavoval v prvom kvartáli 137 miliónov a nachádzal sa tak výrazne nad porovnávaným obdobím minulého roka (mínus 235 miliónov eur). V prvých troch mesiacoch boli investičné výdavky (Capex) za hmotné investície a nemateriálne majetkové hodnoty so 164 miliónmi eur výrazne nad úrovňou minulého roka (373 miliónov eur), čo zodpovedá investičnému podielu vo vzťahu k obratu vo výške 5,0 % (minulý rok: 10,3 %).

Finančné dlhy netto sa k 31. marcu 2020 znížili na 2 414 miliónov eur. Ukazovateľ gearing ratio, teda pomer finančných dlhov netto voči vlastnému kapitálu, sa mierne zvýšil na 93,8 % (31. december 2019: 86,6 %). Stupeň zadlženosti bol koncom marca nezmenený 1,2x (koniec decembra 2019: 1,2x).

Koncern zamestnával k danému termínu 86 548 zamestnancov (31. december 2019: 87 748), čo zodpovedá poklesu o 1,4 %.

Dobrá likviditná pozícia, protiopatrenia a kvalita bilancie posilňujú zdolávanie krízy

Zníženie obchodnej alebo firemnej hodnoty v divízii Automotive OEM vedie k poklesu ďalších rizík zníženia hodnoty v bilancii. Konzervatívnym hodnotením skupina Schaeffler reaguje na neistotu budúceho vývoja obchodov divízie zvýšenú v dôsledku pandémie koronavírusu, a tým zvyšuje kvalitu bilancie.

Okrem toho sa vo výkazovom období pokračovalo s opatreniami alebo boli iniciované opatrenia, pomocou ktorých boli ďalej znižované náklady skupiny Schaeffler aj ako reakcia na koronakrízu, ako napríklad zavádzanie nástroja „Kurzarbeit“, vyberanie dovolenky a znižovanie časového konta, zastavenie prijímania zamestnancov, obmedzenie vystúpení na veľtrhoch, krátenie marketingového rozpočtu a dočasné zatváranie závodov. Okrem toho sa predstavenstvo rozhodlo zvýšiť počet redukovaných pracovných miest v rámci programu dobrovoľnosti v Európe z 1.300 na 1.900.

S emisiou zeleného dlhopisu v objeme cca 350 miliónov eur oznámenou 9. apríla 2020 skupina Schaeffler ďalej posilnila svoju likviditnú pozíciu. „Skupina Schaeffler má veľmi dobrú pozíciu ohľadom likvidity. Už v polovici decembra 2019 sme existujúcu Revolving Credit Facility zvýšili z 1,5 miliárd eur na terajších 1,8 miliárd eur a dohodli sme ďalšie nové bilaterálne hranice úveru v celkovej výške 200 miliónov eur. Ďalšie vysoké splatnosti máme až v roku 2022“, povedal Dietmar Heinrich, člen predstavenstva za oblasť financií Schaeffler AG.

Konkrétna prognóza pre rok 2020 nie je v súčasnosti naďalej možná

Predstavenstvo Schaeffler AG 24. marca 2020 v dôsledku celosvetovo sa šíriacej pandémie koronavírusu a z toho vyplývajúceho dopadu na vývoj obchodu pozastavila prognózu pre obchodný rok 2020 pre skupinu Schaeffler a jej divízie, ktorá bola zverejnená 10. marca 2020 Z dnešného pohľadu sa spoľahlivo nedá odhadnúť ani ďalší priebeh pandémie, ani jej ekonomické dopady. Skupina Schaeffler vychádza momentálne z toho, že sa v obchodnom roku 2020 dosiahne rast obratu upravený o menové vplyvy, EBIT marža pred špeciálnymi efektmi a Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A pod príslušnou úrovňou minulého roka.

„Pandémia koronavírusu nás stavia pred doteraz nepoznané výzvy. Výsledok prvého kvartálu 2020 je robustný. Potešujúci je najmä pozitívny vývoj Free Cash Flow. Tu sa vypláca, že sme už v minulom roku začali s proaktívnym riadením našich investícií a nášho pracovného kapitálu. V spojení s priaznivou likviditnou pozíciu a dobrou kvalitou našej bilancie sme presvedčení, že aktuálnu krízu úspešne zvládneme. Druhý kvartál bude ťažký. Naďalej budeme dôsledne realizovať zavedené protiopatrenia“, povedal Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!