Firma Schaeffler oznamuje silný 3. kvartál 2020

16 novembra 2020, 15:56

Spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou, dnes predložila svoju priebežnú správu za prvých deväť mesiacov roka 2020.

 

V tomto období dosiahla skupina Schaeffler obrat vo výške 8.971 miliónov eur (minulý rok: 10.839 miliónov eur). Obrat upravený o menové vplyvy v tomto období výrazne poklesol, najmä v dôsledku poklesu dopytu v súvislosti s pandémiou koronavírusu, o 15,4 %, v 3. kvartáli sa dopyt zlepšil, najmä v dôsledku oživenia v oboch divíziách Automotive, takže pokles v porovnaní s 3. kvartálom minulého roka predstavoval len 2,6 %.

SCHAEFFLERRozhodujúcim pre pokles obratu vo výkazovom období bol klesajúci vývoj obratu podmienený objemom vo všetkých troch divíziách. Štyri regióny boli pandémiou rozlične zasiahnuté. Regiónu Čína sa vzhľadom na nastupujúce zotavenie v tomto regióne v druhom kvartáli podarilo vo výkazovom období vykázať rast obratu o 8,1 % na základe upravenom o menové vplyvy, v 3. kvartáli predstavoval prírastok oproti minuloročnému kvartálu 16,5 %. Zvyšné tri regióny vykázali v prvých deviatich mesiacoch výrazný pokles obratu upravený o menové vplyvy. V regióne Európa predstavoval 22,6 %, v Amerike 18,4 % a v regióne Ázia/Pacifik 19,3 %.

Skupina Schaeffler dosiahla v prvých deviatich mesiacoch EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 385 miliónov eur, čo bolo výrazne pod hodnotou minulého roka (883 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 4,3 % (minulý rok: 8,1 %).

EBIT bola vo výkazovom období zaťažená špeciálnymi efektmi vo výške 798 miliónov eur (minulý rok: 88 miliónov eur). Bolo v tom zahrnuté zníženie obchodnej alebo firemnej hodnoty priradenej k divízii Automotive Technologies o 249 miliónov eur. Popri tom zahŕňajú špeciálne efekty výdavky vo výške 549 miliónov eur za rozšírenie programu RACE (divízia Automotive Technologies), GRIP (divízia Automotive Aftermarket) a FIT (divízia Industrie), najmä v súvislosti so znižovaním počtu pracovných miest z dôvodu úpravy nadmerných štrukturálnych kapacít, ktoré bolo komunikované  v septembri.  S týmito špeciálnymi efektmi predstavovala EBIT mínus 413 miliónov eur (minulý rok: plus 795 miliónov eur).

Silný 3. kvartál vedie k vyrovnanému operatívnemu výsledku v Automotive Technologies

Divízia Automotive Technologies dosiahla v prvých deviatich mesiacoch roka 2020 výnosy z obratu vo výške 5.429 miliónov eur (minulý rok: 6.772 miliónov eur). Po úprave o menové vplyvy obrat v porovnaní s minulým rokom, podmienený najmä objemom výrazne poklesol o 18,2 %. Po prepade globálnej výroby automobilov v prvom polroku ako dôsledku pandémie koronavírusu vykazoval 3. kvartál výrazné oživenie dopytu najmä v regiónoch Čína a Amerika. Vo výkazovom období klesla globálna výroba automobilov o 23 %, takže outperformance divízie Automotive Technologies bol v rovnakom období približne 5  percentuálnych bodov.

Výrazný pokles obratu počas prvých deviatich mesiacov 2020 postihol všetky regióny s výnimkou regiónu Čína. V regióne Európa klesol obrat upravený o menové vplyvy o 27,7 %. Región Amerika  zaznamenal upravený o menové vplyvy pokles obratu vo výške 20,7 % a v regióne Ázia/Pacifik predstavoval pokles 20,1 %. V regióne Čína  sa podarilo obrat na základe upravenom o menové vplyvy zvýšiť o 4,1 %. Po miernom poklese obratu v prvom polroku upravenom o menové vplyvy o 2,2 % sa tu obrat v 3. kvartáli z dôvodu výrazného oživenia dopytu upravený o menové vplyvy zvýšil o 14,2 %.

V rámci štyroch obchodných divízií (OD), ktoré všetky zaznamenali pokles obratu, sa skupinám produktov mokré dvojité spojky, najmä podporené silným dopytom v regióne Čína, a elektrické pohony osí v Európe (obe OD e-mobilita) podarilo zvýšiť ich výnosy z obratu.

V prvých deviatich mesiacoch bola dosiahnutá vyrovnaná EBIT pred  špeciálnymi efektmi vo výške 0 miliónov eur (minulý rok: 379 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi tak bola v rovnakom období  0 % a nachádzala sa tak výrazne pod hodnotou minulého roka 5,6 %.

Automotive Aftermarket mínus 9,7 %, EBIT marža 15,7 %

Divízia Automotive Aftermarket zaznamenala počas prvých deviatich mesiacov roka 2020 s obratom 1.203 miliónov eur (minulý rok: 1.386 miliónov eur) objemom podmienený pokles obratu upravený o menové vplyvy 9,7 %. Po tom, čo v prvom polroku obrat najmä v dôsledku pandémie koronavírusu upravený o menové vplyvy klesol o 14,8 %, nachádzal sa obrat v 3. kvartáli len mierne pod úrovňou minulého roka (upravený o menové vplyvy mínus 0,2 %).

Pokles obratu v regióne Európa predstavoval na základe upravenom o menové vplyvy  9,7 %, v regióne Amerika 9,1 %, v regióne Čína 8,0 % a Ázia/Pacifik 17,8 %. V regiónoch Európa, Amerika a Ázia/Pacifik sa v 3. kvartáli ukazovali výrazné tendencie zotavenia, ktoré boli najmä dôsledkom obchodu Independent Aftermarket. V regióne Čína pokračovalo zotavenie zahájené na začiatku druhého kvartálu aj v 3. kvartáli.

Na základe  predtým načrtnutého vývoja obratu predstavovala EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výkazovom období 189 miliónov eur (minulý rok: 228 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 15,7 % (minulý rok: 16,4 %).

Divízia Industrie mínus 11,3 %, pretrvávajúci rast v Číne v sektore veternej energie

Divízia Industrie dosiahla v prvých deviatich mesiacoch roka 2020 výnosy z obratu vo výške 2.338 miliónov eur (minulý rok: 2.681 miliónov eur). Po úprave o menové vplyvy  predstavoval pokles obratu podmienený objemom najmä ako dôsledok pandémie koronavírusu 11,3 %. Dopyt v 3. kvartáli sa oproti prvému polroku  ukazoval robustnejšie. Vo výkazovom období zaznamenali regióny Európa, Amerika a Ázia/Pacifik v dôsledku krízy výrazne negatívny vývoj obchodu. Dvojcifernú mieru rastu sa naproti tomu podarilo vykázať regiónu Čína, v ktorom najmä klastre v sektore Wind a Power Transmission naďalej vykazovali výrazný rast.

Rast obratu  predstavoval v regióne Čína na základe upravenom o menové vplyvy 20,2 %, zatiaľ čo vývoj obratu v regiónoch Európa s 21,5 %, Amerika s 15,5 % a Ázia/Pacifik so 17,5 % bol výrazne klesajúci.

Divízia Industrie dosiahla v prvých deviatich mesiacoch EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 195 miliónov eur (minulý rok: 277 miliónov eur), čo zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi 8,4 % (minulý rok: 10,3 %).

Free Cash Flow vyšší ako minulý rok

Výsledok koncernu pred špeciálnymi efektmi prislúchajúci vlastníkom podielov v prvých deviatich mesiacoch 2020 v porovnaní s obdobím minulého roka klesol na 139 miliónov eur (minulý rok: 547 miliónov eur). Výsledok koncernu predstavoval mínus 525 miliónov eur (minulý rok: 485 miliónov eur). Výsledok za prioritnú akciu tak dosiahol mínus 0,78 Euro (minulý rok: 0,73 eur).

Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity M&A predstavoval v  prvých deviatich mesiacoch 185 miliónov eur a nachádzal sa tak výrazne nad porovnávaným obdobím minulého roka (133 miliónov eur). Vo výkazovom období boli investičné výdavky (Capex) za hmotné investície a nemateriálne majetkové hodnoty so 481 miliónmi eur výrazne pod úrovňou minulého roka (823 miliónov eur), čo zodpovedá investičnému podielu vo vzťahu k obratu vo výške 5,4 % (minulý rok: 7,6 %).

Dr. Klaus Patzak, člen predstavenstva za oblasť financií Schaeffler AG, povedal: „V treťom kvartáli dosiahla skupina Schaeffler s 333 miliónmi eur silný Free Cash Flow. Vo vzťahu k výkazovému obdobiu sa hodnota 185 miliónov eur nachádza nad hodnotou minulého roka. Popri oživení obchodnej aktivity sa na zlepšení Free Cash Flow pozitívne prejavujú  riadiace opatrenia iniciované už v minulom roku, najmä zameranie sa na investície a optimalizácia pracovného kapitálu.“

Finančné dlhy netto sa k 30. septembru 2020 zvýšili na 2 688 miliónov eur (31. december 2019: 2 526 miliónov eur). Ukazovateľ gearing ratio, teda pomer finančných dlhov netto voči vlastnému kapitálu, sa výrazne zvýšil na 169,9 % (31. december 2019: 86,6 %). Stupeň zadlženosti pred špeciálnymi efektmi bol na konci septembra 2020 1,6x (31. december 2019: 1,2x).

Skupina Schaeffler vykazovala k 30. septembru 2020 dostupnú likviditu vo výške 2.771 miliónov eur, čo zodpovedá cca 22 % obratu posledných dvanástich mesiacov.

Urýchlená transformácia, vydaná prognóza pre obchodný rok 2020

Programy RACE (Automotive Technologies), GRIP (Automotive Aftermarket) a FIT (Industrie) iniciované v troch divíziách na jar 2019 ukazujú zamýšľaný účinok. Opatrenia týkajúce sa štruktúry a efektivity zavedené v tomto kontexte sa prejavili pozitívne na nákladoch na predaj. Okrem toho sa vo výkazovom období pokračovalo s opatreniami a boli zavádzané opatrenia, pomocou ktorých boli vyrovnávané finančné efekty v dôsledku pandémie koronavírusu. Patria sem zavádzanie a rozšírenie nástroja „Kurzarbeit“, znižovanie časového konta, zastavenie prijímania a dočasné odstávky v závodoch. Už v prvom kvartáli bol program dobrovoľnosti rozšírený z 1.300 na 1.900 pracovných miest, ktoré sa majú zrušiť.

V septembri oznámila skupina Schaeffler balík rozsiahlych opatrení, v ktorom sú definované úpravy štruktúry v Európe s ťažiskom v Nemecku a v jeho rámci sa má zrušiť 4.400 miest. Popri znižovaní nadmerných štrukturálnych kapacít a konsolidácii závodov sa balík opatrení zameriava aj na posilnenie konkurencieschopnosti  a budovanie lokálnych kompetencií.

Predstavenstvo Schaeffler AG sa 9. novembra 2020 na základe aktuálnych informácií o priebehu obchodu v štvrtom kvartáli  dohodlo na novej prognóze pre obchodný rok 2020. 24. marca 2020  predstavenstvo pozastavilo prognózu zverejnenú 10. marca 2020  a kvôli mimoriadnej neistote v súvislosti s pandémiou koronavírusu vychádzalo z obchodných ukazovateľov pod úrovňou minulého roka.

Nová prognóza sa zakladá na predpoklade, že zotavenie  odbytových  trhov relevantných pre skupinu Schaeffler bude v štvrtom kvartáli 2020 pokračovať a najmä v dôsledku pandémie koronavírusu znovu nepríde k zásadnému negatívnemu dopadu na vývoj obchodu. Jednako je prostredie naďalej ovplyvňované premenlivosťou a neistotou.

Skupina Schaeffler počíta pre súhrnný rok 2020 s rastom obratu upravenom o menové vplyvy -13 ž -11,5 %. Súčasne spoločnosť pre súhrnný rok 2020 vychádza z toho, že dosiahne EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi vo výške 4,5 až 5,5 %. Pre rok 2020 očakáva skupina Schaeffler okrem toho Free Cash Flow pred príjmami  a úhradami za aktivity M&A medzi 500 a 600 miliónmi eur.

Pre tri divízie platia nasledujúce kľúčové údaje:

Divízia (prognóza) Automotive Technologies Automotive Aftermarket Industrie
Rast obratu -14,5 až -13 % -8,0 až -6,5 % -10,0 až -9,0 %
EBIT marža 1,0 až 2,0 % 14,5 až 15,5 % 7,5 až 8,5 %

Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG, povedal: „Tretí kvartál  vykazuje výrazné zotavenie oproti  prvému polroku, čo sa prejavilo najmä na zlepšení výslednej marže, ale aj na silnom Free Cash Flow. Práve obe divízie Automotive dokázali profitovať z oživenia dopytu a prispievajú tak ku stabilizácii výsledku skupiny Schaeffler. Predsa len by bolo vzhľadom na pretrvávajúcu vysokú neistotu ohľadom ďalšieho postupu pandémie koronavírusu a tiež vzhľadom na opätovné opatrenia pre lockdown na niektorých trhoch predčasné vychádzať z toho, že je kríza za nami. Preto treba byť naďalej ostražitý a dôsledne dodržiavať opatrenia prijaté na posilnenie konkurencieschopnosti skupiny Schaeffler a schopnosti realizovať budúce príležitosti.“

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!