Opatrenia vlády na udržanie výroby budú nevyhnutné aj v tomto roku

21 januára 2021, 16:47

Automobilový priemysel už tradične začiatkom roka bilancuje dosiahnuté výsledky za uplynulý rok a zároveň robí prognózy na rok aktuálny. Rok 2020, aj vzhľadom na pandémiu COVID-19, bol extrémne náročný a inak to pravdepodobne nebude ani v roku 2021.

Mimoriadna situácia sa podpísala aj na výsledkoch najsilnejšieho priemyselného odvetvia na Slovensku. Za minulý rok bolo v našich automobilkách vyrobených približne 985.000 vozidiel, čo je o 11 % menej oproti rekordnému roku 2019.

Toto číslo hodnotíme vzhľadom na okolnosti ako vynikajúci výsledok. Ešte začiatkom jesene sme prognózovali pokles o viac ako 20 %. Výsledok dosiahnutý automobilovým priemyslom v roku 2020 sa pričinil o to, že sa nenaplnili pôvodné katastrofické predpovede o dvojcifernom hospodárskom poklese slovenskej ekonomiky. Je potrebné vysloviť poďakovanie všetkým pracovníkom automobilového priemyslu, výrobcom vozidiel aj dodávateľom, od operátorov až po manažérov, že sa im podarilo zvládnuť kritické situácie, udržať zamestnanosť a následne naštartovať výrobu s výrazným finišom v záverečných mesiacoch roka,“ zhodnotil Alexander Matušek, prezident ZAP SR.

Minimalizácia dopadov pandémie

Zväz automobilového priemyslu SR bol v uplynulom období aktívny aj pri presadzovaní legislatívnych opatrení v rámci minimalizácie dopadov pandémie. Diskusie o rozšírení podpory na udržanie pracovných miest na veľké podniky, jej následné predĺženie a navýšenie, ale aj debaty o pandemickej OČR, boli naštartované a významne ovplyvnené podnetmi ZAP SR.

„Boli to nástroje, ktoré nám pomohli pružne reagovať na vývoj situácie na trhoch a úspešne rozbehnúť výrobu po tom, čo bola prakticky celá Európa odstavená. Sme radi, že aj napriek tomu, že Slovensko nebolo na takúto situáciu pripravené, vláda reagovala,“ doplnil Alexander Matušek.

Trh s novými vozidlami

„Naše úsilie o udelenie výnimky pre servisy vozidiel, podobne aj v oblasti dopredajov sérií vozidiel, ktorým končilo technické schválenie, ovplyvnilo aj výsledky v oblasti predaja nových vozidiel. Trhu s novými vozidlami sa aj napriek tomu nepodarilo dobehnúť manko, ktoré spôsobili opatrenia vlády a zatváranie prevádzok, a ten poklesol o 25 % oproti rekordnému roku 2019 na 84.909 áut. Tento výsledok sa radí na úroveň roku 2014,“ uvádza výkonný viceprezident Pavol Prepiak a dopĺňa: „Negatívom roku 2020 bolo aj to, že sa nepodarilo zmeniť systém registračných poplatkov a vzrastá nám podiel individuálne dovezených jazdených vozidiel aj ich priemerný vek. Až viac ako 36 % všetkých dovezených jazdených vozidiel bolo starších ako 10 rokov.“

Elektromobilita a Plán obnovy

„S pandémiou sme sa ešte stále nevyrovnali, no napriek tomu musíme aktívne pracovať na plnení záväzkov prijatých v rámci schvaľovania stratégií Zelenej a udržateľnej Európy. Preto sme pripravili návrhy projektových zámerov orientované na oblasť transformácie mobility, prioritne na báze elektromobility a príslušnej nabíjacej infraštruktúry. V týchto oblastiach za Európou výrazne zaostávame. Ďalšie projekty sú orientované na cirkulárnu ekonomiku a reformu vzdelávacieho systému,“ uvádza Alexander Matušek.

Zachovanie konkurencieschopnosti

Automobilový priemysel vníma systémové transformácie vo vzdelávaní, v podpore aplikovaného výskumu a vývoja, v prechode Slovenska na cirkulárnu ekonomiku, či v oblasti rozvoja mobility na báze alternatívnych pohonov ako tie, ktoré majú nasmerovať našu krajinu smerom k uhlíkovej neutralite a zelenej ekonomike. To vyžaduje obrovské investície. Tie však na Slovensko prichádzali v poslednom období len sporadicky.

„Každý dobrý hospodár investuje do svojej budúcnosti tak, aby vôbec nejakú budúcnosť mal. Kvalitné podnikateľské prostredie, systémová podpora investícií štátom je správnou cestou. Aj keď sa to možno niekomu nepáči, podpora podnikania je úlohou vlády a štátu tak, ako je tomu aj v iných krajinách EÚ. Bez skutočnej podpory investícií môže Slovensko stratiť svoju pozíciu, ktorú si dlhodobo budovalo,“ dopĺňa prezident ZAP SR, Alexander Matušek.

Štátna podpora

Automobilový priemysel na Slovensku je súčasťou najglobálnejšieho priemyselného odvetvia na svete.  Naše produkty a súčiastky pre ich výrobu tvoria prakticky 50 % exportu priemyslu Slovenskej republiky a smerujú do celého sveta. Preto je mimoriadne dôležité v rámci boja proti pandémii podporiť opatrenia na udržanie výroby, ktorá by mohla v roku 2021 opätovne prekročiť úroveň 1 mil. vozidiel. Výroba reflektuje na dopyt na trhoch, kde vďaka systémovej štátnej podpore významne narastá dopyt po vozidlách s elektrickým a hybridným pohonom. Slovensko nemá jasnú predstavu o tom, ako bude plniť svoje záväzky v oblasti rozvoja elektromobility a infraštruktúry pre alternatívne palivá.

Vízia na rok 2021

„Odhadujeme, že celkový trh s vozidlami na Slovensku bude postupne ožívať a predpokladáme, že v roku 2021 dosiahne úroveň okolo 95 tis. registrácií nových vozidiel. Za dôležité považujeme vykonať zmenu v oblasti registračných poplatkov, ktorá bude motivovať k ekologickej obnove vozidlového parku,“ zhodnotil situáciu na trhu s vozidlami Pavol Prepiak.

„Rok 2021 bude plný výziev a skrýva v sebe veľa neznámych. Hlavnou úlohou automobilového priemyslu na Slovensku bude plnenie záväzkov voči svojim odberateľom. Globálny reťazec výroby a distribúcie vozidiel je komplikovaný a v tomto období veľmi zraniteľný. Slovensko musí byť aj naďalej silným ohnivkom v tomto reťazci bez ohrození a rizík pre svojich partnerov,“ uzatvára Alexander Matušek, prezident ZAP SR.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!