Inovace Michelinu uváděné na MICHELIN Challenge Bibendum 2010

21 júna 2010, 0:00

Michelin hledí do budoucnosti a předvídá svět s udržitelnou mobilitou, který je čistější, bezpečnější a propojenější. V dnešním velmi problematickém globálním ekonomickém prostředí bude revitalizace automobilového průmyslu záviset na schopnosti klíčových hráčů reagovat na tři největší problémy:

1) nabídnout na celém světě způsoby řešení mobility ohleduplnější k životnímu prostředí, a to jak na vyspělých, tak rozvojových trzích,
2) zajistit milionům lidí přístup k bezpečnému způsobu mobility a
3) přizpůsobit mobilitu lidí a zboží dimenzím stále se rozrůstajícího světa měst.

Bude proto nutné, aby cestování bylo jednodušší. V budoucnu se budou rozvíjet digitální systémy a telematika pro řidiče a GPS a dopravní informační systému jsou jen jejich prvním dokladem. Možnost být propojen s kanceláří, domovem nebo dalšími dopravními prostředky přímo z vozidla zcela jasně pomáhá utvářet budoucí podobu mobility zítřka.

Na Challenge Bibendum 2010, které se koná v Brazílii, představí Michelin své poslední novinky, které všechny nabízejí řešení zásadních problémů spojovaných se silniční dopravou. Od energeticky úsporných pneumatik pro automobily přes sady pneumatika/kolo ve zcela nových velikostech až po motorizovaná kola, která odstraňují mnoho překážet a umožňují navrhnout zcela nový typ vozidla. Inovace Michelinu se tak dnes stávají skutečností.

První novinkou je pneumatika nabízející úsporu paliva, která stejně jako všechny ostatní pneumatiky Michelin systematicky a souběžně zlepšuje vlastnosti pneumatiky ve dvou oblastech – bezpečnosti a celkovém počtu ujetých kilometrů. To je také případ MICHELIN ENERGY™ Saver, která byla uvedena na trh v Evropě v roce 2008. Stala se mimořádně populární jak u výrobců aut, tak u zákazníků, protože přináší reálné řešení současných potřeb a očekávání. V současnosti se již vyvíjí nová generace těchto pneumatik. Při tvorbě struktury svého výzkumu a vývoje se Michelin zaměřuje na takové inovace, které se stanou hnacím motorem dalšího rozvoje s cílem i nadále zlepšovat vlastnosti a výkon pneumatik pro současná vozidla.

Zároveň Michelin přichází s takovými technickými řešeními, která budou v budoucnosti skutečně uváděna na trh. Proto v okamžiku, kdy výrobci automobilů navrhují elektrická a hybridní vozidla určená pro provoz na silnici nebo ve městě, Michelin představuje v rámci Michelin Challenge Bibendum první prototypy pneumatik adaptované – zejména co do velikosti – na tato nová koncepční vozidla.

S výhledem hluboko do budoucnosti navrhuje Michelin průlomové inovace a činí technologické skoky v oblasti vývoje pneumatik a předvídání dalších řešení, která přispějí ke zlepšení mobility lidí i zboží. Motorizovaná kola MICHELIN představovaná na Michelin Challenge Bibendum 2010 – zejména ta, kterými je vybaven Peugeot BB1 – jsou dokonalou ilustrací těchto změn. MICHELIN Active Wheel, který je rovněž představován v Rio de Janeiro, se objeví na koncepčním vozidle WILL. Díky vestavěnému záběrovému motoru a systému tlumičů (obojí je elektrické) představuje tato sada další pokrok v oblasti zapracování nezbytných součástek do samotné kostry kola.

Bez ohledu na svůj původ nebo na to, jak byl jejich vývoj naplánován, všechny inovace navržené Michelinem si kladou za cíl zlepšit ty vlastnosti pneumatik, které je těžké ve stávající kvalitě akceptovat, a zároveň se snaží podpořit co nejvyváženější celkový výkon pneumatik. Stručně řečeno, inovace od Michelinu jsou vždy čistější a bezpečnější.
 
Pneumatiky Michelin navržené dnes, ale určené pro budoucnost: Analýza a vyhlídky
Naše společnost hledá způsoby, jak udržitelně využívat a řídit zdroje planety Země. Silniční doprava, která je hlavním konzumentem energie pocházející z fosilních paliv, hraje v této snaze velmi důležitou roli. Odhaduje se, že v současné době jezdí na světě 900 milionů motorových vozidel. Několik prognóz uvádí, že toto číslo by se v letech 2030 až 2040 mohlo vyšplhat až na 1,5 miliardy aut! Kromě toho se silniční doprava podílí 18% na všech uhlíkových emisích způsobených lidskou činností. Celkově se doprava (míněno všechny její druhy) podílí na těchto emisích 24%. Tato čísla indikují dvě zásadní otázky. Jak sladit očekávání lidí v oblastí mobility s dopadem na životní prostředí? A jaká bude reakce automobilového průmyslu a dopad na oblast pneumatik?

Pokud se snažíme porozumět budoucímu vývoji automobilového průmyslu, je třeba brát v úvahu celou řadu nepředvídatelných okolností. Tou nejdůležitější je tlak společnosti, podporovaný regulativními opatřeními, který se snaží docílit snížení znečišťování životního prostředí automobily, a tím také snížit spotřebu paliv. Nejviditelnější je v této oblasti produkce CO2 a dalších polutantů a s ní související legislativa.

Mimoto se tento společenský tlak na ochranu životního prostředí objevuje v okamžiku, kdy náklady na energii získávanou z fosilních paliv neustále rostou.Přestože tyto náklady čas od času kolísají, jako je tomu právě nyní v době stávající hospodářské recese, z dlouhodobého hlediska je tento trend silný a trvalý. Pro řidiče to znamená nárůst celkových nákladů spojených s vlastnictvím vozidla i s jeho provozem. Například obrovský nárůst cen paliva v roce 2008 měl za následek vůbec první meziroční pokles ujetých kilometrů od doby, kdy se tento ukazatel sleduje.

Příběh skrývající se za čísly
Trvale udržitelnou mobilitu lze definovat jako zlepšování, umožňování a usnadňování přepravy osob a zboží – zásadního prvku ekonomického rozvoje všech typů společností – a zároveň snižování dopadu této dopravy na životní prostředí, zdraví lidí a další oblasti.

Problémy silniční dopravy se odrážejí v následujících číslech:
– 900 milionů: Stávající počet vozidel pohybujících se po silnicích na celém světě.
– Více než 1,5 miliardy: Celosvětový počet vozidel na silnicích v roce 2030.
– 85 milionů: Celosvětová každodenní spotřeba barelů ropy v souvislosti se silniční dopravou
– 98%: silniční dopravy tvoří vozidla poháněná naftou či benzínem
– Jedna čtvrtina: Podíl uhlíkových emisí z fosilních paliv způsobený přepravním průmyslem. Doprava a výroba elektrické energie budou hlavními příčinami nárůstu emisí CO2 do roku 2030.
– Téměř 5 miliard: číslo představující tuny CO2 vypouštěné každoročně silničními vozidly do ovzduší. Toto číslo neustále roste.
– Stabilita: Očekává se, že do roku 2030 se v zemích OECD ustálí objem emisí CO2 vyprodukovaných přepravním odvětvím, a to díky předpokládaným technických inovacím.
– 3,5krát: Odhad nárůstu emisí CO2 vyprodukovaných silniční dopravou v rozvojových zemích (na základě extrapolace stávajících údajů).

V reakci na tyto problémy hledají výrobci automobilů na celém světě alternativní zdroje pohonu pístových motorů, které zohlední jak ekonomické hledisko, tak hledisko ochrany životního prostředí.

Diverzifikovaný technologický přístup k řešení
Prvotní reakcí výrobců na tyto problémy bylo navrhnout stále rostoucí počet malých, levnějších a životní prostřední méně znečišťujících vozidel a omezit výrobu vozidel střední třídy. Takový je celosvětový trend.

Další reakce se zaměřila na vyhovění regulačním a společenským požadavkům snížit emise z dopravy, a jejím výsledkem byly masivní investice do širokého spektra technologií motoru2. Tento diverzifikovaný přístup ze strany výrobců automobilů se odráží v diverzifikaci výrobních řad vozidel.

Je jasné, že spektrum řešení pohonu motorů bude velmi široké a diferenciované ve srovnání s dnešními benzínovými a naftovými motory. Zároveň je také zřejmé, že se úroveň reakce na tlaky spojené s ochranou životního prostředí bude lišit závislosti na regionu a dostupných technologiích. V nedávné době byla provedena celá řada studií věnovaných analýzám tohoto potenciálního rozvoje.

Proto zatímco vnitřní spalovací motory zůstanou v příštích 10 až 15 letech dominantním zdrojem pohonu automobilů na celém světě, technická stránka jejich řešení už zdaleka nebude jednolitá, protože minimálně jedna třetina všech aut bude alespoň částečně poháněna elektřinou.

V této situaci by mohlo být využití vozidel poháněných pouze elektřinou omezené, podle odhadu celosvětově na úrovni 2 až 5%, a bude systematicky zaměřeno na určité vhodné kategorie. Elektrická vozidla se budou využívat zejména v městských oblastech s velkým počtem obyvatel, kde jsou krátké dojezdové vzdálenosti, a také jako součást vozových parků, například pro doručovací a poštovní služby nebo pro městský pronájem automobilů. V těchto specifických „výklenkových“ segmentech by mohla auta s elektrickým pohonem představovat více než 10% až 15% všech vozidel. Čína oznámila své ještě ambicióznější cíle: do roku 2020 by elektrická vozidla a vozidla na hybridní pohon měla v této zemi činit až 50% z celkového počtu nově prodaných aut.

V současné době se vyvíjí několik různých druhů elektrických vozidel, od jednoduchých zážehových systémů až po plně elektrické motory. Michelin dokonce vyvinul prototyp elektrického motoru a systém tlumičů zapracovaných v Michelin Active Wheel, který by mohl představovat velmi inovativní technologickou alternativu. 

Vliv pneumatik na tuto diverzifikovanou řadu technologií
Proč tedy v diskusi orientované na spotřebu paliva a ochranu životního prostředí vůbec zmiňovat pneumatiky? Protože pneumatiky představují v případě spalovacího motoru téměř 20% z celkové spotřeby energie nutné k pohybu vozidla, a až 30% v případě plně elektrického vozidla v městském provozu. V případě hybridních vozidel a široké škály technologických možností spadá spotřeba paliva související s pneumatikami někam mezi tyto dva extrémy.

Bez ohledu na technologii motoru jsou správné pneumatiky nutné vždy, když je třeba snížit spotřebu paliva nebo rozšířit spektrum provozních možností vozidla. Výzkumné a vývojové programy Michelinu se dlouho zabývaly právě těmito oblastmi, a poskytly tak výrobcům automobilů jedinečné znalosti a zkušenosti z oblasti úspory paliv. Prototyp pneumatiky pro elektrická vozidla a pneumatika MICHELIN ENERGY™ Saver jsou dostatečným důkazem využití těchto znalostí a zkušeností.

Hlavním mottem Michelinu je “A better way forward“ (Lépe kupředu). V těchto několika málo slovech je obsaženo celé poslání výrobní společnosti, která se zavázala navrhovat a vyrábět pneumatiky, které stále posouvají hranice svých výkonů.

Proto jsou inovace u Michelin tak mocnou silou. Výrobce pneumatik se zavázal zlepšovat kvalitu svých pneumatik v různých oblastech, a pouze jedinečný výkon na všech úrovních je zárukou skutečné udržitelnosti silniční dopravy.

Zdroj: michelin.cz

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!