Trost: Katalóg školení 2014 – repmaster

27 januára 2014, 16:54

Katalóg školení firmy Trost pre rok 2014.

Ovládanie prístrojov a základy diagnostiky

Sériová diagnostika I.

Cieľ školenia
Využitie prístroja na sériovú diagnostiku pri hľadaní a odstraňovaní porúch elektronických systémov vozidla, kontrola vybraných komponentov a tiež zoznámenie sa s jej limitmi.

Cieľová skupina
Pracovníci v autoopravárenstve, začiatočníci a stredne pokročilí užívatelia sériovej diagnostiky.

Popis školenia
Školenie vysvetľuje postupy pri pripájaní testera, nadviazanie komunikácie s riadiacimi jednotkami a rozdiely medzi komunikáciou po K-line a v zberniciach CAN bus. Hlavná časť školenia je venovaná štruktúre elektronického riadenia vybraných systémov v automobiloch, analýze chybovej pamäti a rozboru niektorých skutočných hodnôt pri kontrole vybraných komponentov, ale tiež príklady niektorých diagnostických funkcií. Na praktických prípadoch z praxe sú popísané časté poruchy a ich prejavy, či dôsledky. V školení sú tiež spomenuté výhody sériovej diagnostiky, ale aj jej nevýhody a limity použitia.

Obsah školenia
• Druhy sériovej diagnostiky a jej využitie
• Komunikácia s jednotlivými riadiacimi systémami v motorových vozidlách (riadenie motora, ABS, airbag, komfort, prístrojová doska a pod.)
• Popis jednotlivých diagnostických funkcií
• Vývoj a štruktúra elektroniky vo vozidlách
• Analýza skutočných hodnôt pri kontrolách jednotlivých komponentov
• Využitie elektronických informačných systémov pri diagnostike
• Praktické ukážky meraní a vyhodnotení v dielni

Sériová diagnostika II.

Cieľ školenia
Využitie prístroja na sériovú diagnostiku na 100% jeho možností pri hľadaní a odstraňovaní porúch elektronických systémov vozidla, kontrola vybraných regulačných obvodov.

Cieľová skupina
Pracovníci v autoopravárenstve, pokročilejší užívatelia sériovej diagnostiky.

Popis školenia
Školenie nadväzuje na kurz Sériová diagnostika I. Vysvetľuje vybrané regulačné obvody a sústavy, napr. reguláciu plniaceho tlaku, EGR, lambda reguláciu atď. Vysvetlenie pokročilých diagnostických funkcií ako je základné nastavanie, prispôsobenie a ďalšie špecifické funkcie potrebné pri opravách a údržbe. Základná logika fungovania elektronického riadenia. Spoľahlivosť riadiacej elektroniky a chyby elektronického riadenia. Potreba sériovej diagnostiky v dnešných automobiloch a základy ohľadom diagnostiky EOBD.

Obsah školenia
• Schéma a fungovanie regulačných obvodov
• Potreba funkcií základné nastavenie a prispôsobenie
• Mechanická vs. elektronická regulácia
• Diagnostické funkcie vybraných komfortných a bezpečnostných systémov
• Diagnostika emisného systému EOBD a readinesscode
• Využitie elektronických informačných systémov pri diagnostike
• Praktické ukážky meraní a vyhodnotení v dielni

Paralelná diagnostika – Osciloskop I.

Cieľ školenia
Zvládnutie merania elektrických signálov rôznych komponentov motora pomocou paralelných meraní. Zvládnutie nastavenia prístrojov a efektívneho merania signálov pomocou multimetra a osciloskopu.

Cieľová skupina
Automechanici, autoelektrikári, začiatočníci a stredne pokročilí užívatelia sériovej diagnostiky, potenciálni záujemcovia o osciloskop.

Popis školenia
Paralelné meranie je metóda vyhľadávania porúch, ktoré nie sú riadiace jednotky a sériová diagnostika schopné korektne odhaliť. Kontrolou signálov možno diagnostikovať ktorékoľvek vozidlo, systém, komponentu. Školenie sa zaoberá základnými elektrickými princípmi, základmi merania základných snímačov pomocou multimetra a osciloskopu. Na týchto komponentoch popisuje štandardné priebehy signálov, príčiny a dôsledky porúch. Účastníci sa oboznámia s nastavením osciloskopu pri meraniach konkrétnych snímačov a v podstate neobmedzených možnostiach diagnostiky pomocou osciloskopu.

Obsah školenia
• Vysvetlenie základných elektrotechnických veličín
• Orientácia v elektrických schémach a základných prvkoch obvodov
• Popis a vysvetlenie funkcií digitálneho osciloskopu
• Nastavenie digitálnych viackanálových osciloskopov
• Meranie fyzikálnych veličín pomocou motortesteru
• Diagnostika na základe zmeraných priebehov
• Využitie elektronických informačných systémov pri diagnostike
• Praktické ukážky meraní v dielni
• Práca s multimetrom a osciloskopom

Dátové siete v automobiloch CAN – bus, LIN – bus, MOST – bus

Cieľ školenia
Získanie znalostí o štruktúre a typoch dátových zberníc v moderných automobiloch, ich kontrola a diagnostika pomocou sériovej a paralelnej diagnostiky.

Cieľová skupina
Pracovníci v autoopravárenstve, autoelektrikári.

Popis školenia
Rozdelenie a použitie rôznych typov zberníc v moderných automobiloch. Spôsoby zapojenia s Gateway a bez u rôznych značiek. Typické prejavy najčastejších porúch v zberniciach CAN a ich príčiny. Možnosti merania pomocou sériovej a paralelnej diagnostiky.

Obsah školenia
• Rozdiely medzi jednotlivými sieťami
• Protokol a prenos dát
• Štruktúry zberníc u rôznych výrobcov
• Možnosti diagnostiky
• Poruchy zberníc a ich opravy
• Praktické ukážky meraní v dielni


Vstrekovanie benzínu

Systém priameho vstrekovania benzínu (FSI, TSI)

Cieľ školenia
Pochopenie funkcií riadenia systému priameho vstrekovania benzínu. Diagnostika porúch a kontrola systému hlavne pomocou sériovej diagnostiky.

Cieľová skupina
Vedúci autodielní a mechanici.

Popis školenia
Konštrukcia systému vedenia paliva a jeho generačný vývoj, kontrola jednotlivých komponentov od palivového čerpadla až po vstrekovacie trysky. Školenie rozoberá jednotlivé testy komponentov a ich poruchy, ale tiež riadenie systému nasávania vzduchu a preplňovania.

Obsah školenia
• Vlastnosti a funkcie systémov priameho vstrekovania – benzín
• Prehľad pracovných režimov
• Prehľad komponentov
• Diagnostika a opravy
• Praktické ukážky meraní v dielni

 

Vstrekovanie nafty

Systém vstrekovania nafty Common-Rail I. (Bosch)

Cieľ školenia
Pochopenie funkcie a regulácie systému Common-Rail. Využitie diagnostiky na vyhľadávanie porúch tohto systému.

Cieľová skupina
Pracovníci v autoopravárenstve so zameraním na opravy systémov Common-Rail.

Popis školenia
Základné rozdelenie jednotlivých generácií systému, popis ich konštrukcie, špecifiká, odlišnosti. Funkcia jednotlivých súčastí palivového systému, vytváranie a regulácia vysokého tlaku paliva, dávka paliva a jeho doprava do valca. Popis signálov a regulácií v systéme CR. Kontrola správnej funkcie systému, časté poruchy a ich odstraňovanie. Základné informácie o časticových filtroch.

Obsah školenia
• Popis komponentov systému
• Popis činnosti a regulácia systému
• Tok v nízkotlakovej a vysokotlakovej vetve
• Vysokotlakové čerpadlo – stavba a funkcia
• Snímače a akčné členy
• Regulácia plniaceho tlaku a EGR
• Systém časticového filtra

Systémy vstrekovania nafty Common-Rail

Cieľ školenia
Pochopenie funkcie a regulácie systémov Common-Rail výrobcov Delphi, Continental/Siemens, Denso. Využitie diagnostiky na vyhľadávanie porúch tohto systému.

Cieľová skupina
Pracovníci v autoopravárenstve so zameraním na opravy systémov Common-Rail.

Popis školenia
Základný prehľad jednotlivých generácií systémov, popis ich konštrukcie, špecifiká, odlišnosti. Funkcie jednotlivých súčastí palivového systému, vytváranie a regulácia vysokého tlaku paliva, dávka paliva a jeho doprava do valca. Popis signálov a regulácií v systéme CR. Kontrola správnej funkcie systému, časté poruchy a ich odstraňovanie.

Obsah školenia
• Prehľad výrobcov systémov vstrekovania nafty Common-Rail
• Generačné rozdiely jednotlivých výrobcov
• Rozdiely medzi jednotlivými systémami rôznych výrobcov
• Tvorba a regulácia vysokého tlaku systémov Delphi, Siemens, Denso
• Konštrukcia a funkcia vstrekovačov rôznych výrobcov

Systémy znižovania emisií vznetových motorov (časticové filtre, AdBlue)

Cieľ školenia
Systémová diagnostika časticových filtrov a jednotlivých komponentov, potrebná údržba, predstavenie systému DENOX (AdBlue) v osobných vozidlách.

Cieľová skupina
Pracovníci v autoopravárenstve so zameraním na opravy systémov vstrekovania nafty.

Popis školenia
Predstavenie jednotlivých opatrení a systémov pre znižovanie emisií vznetových motorov. Školenie sa venuje jednotlivým komponentom pre znižovanie obsahu pevných častíc a oxidov dusíka. Obsah sa tiež venuje jednotlivým postupom pri diagnostike a odstraňovaní porúch týchto systémov, a tiež jednotlivým postupom pri údržbe týchto systémov.

Obsah školenia
• Popis jednotlivých komponentov systému
• Popis činnosti systému
• Systémy s aditívom a bez
• Stratégia regenerácie
• Potrebné úkony pri opravách a údržbe systémov s časticovým filtrom
• Predstavenie znižovania emisií NOx v osobných vozidlách (DENOXTRONIC)
• Potrebné úkony pri opravách a údržbe systému DENOXTRONIC

Vznetové motory 1.6 a 2.0 TDI v koncerne VAG

Cieľ školenia
Systémová diagnostika moderných vznetových motorov 1.6 a 2.0 TDI so systémom vstrekovania nafty Common-Rail v koncerne VAG (Simos PCR2 a BOSCH EDC17).

Cieľová skupina
Pracovníci v autoopravárenstve so zameraním na opravy systémov Common-Rail.

Popis školenia
Predstavenie motorov 1.6 a 2.0 TDI v koncerne VAG, ich jednotlivé znaky a konštrukčné riešenia. Hlavná časť sa venuje palivovým systémom Simos PCR2 a EDC17. Cieľom školenia je zoznámenie sa s touto generáciu motorov, ich jednotlivými komponentmi a špecifikami diagnostiky, potrebnými opravárenskými a údržbárskymi úkonmi.

Obsah školenia
• Predstavenie motorov 1.6 TDI
• Popis systému riadenia motoru Simos PCR2
• Predstavenie motorov 2.0 TDI
• Popis systému riadenia BOSCH EDC17
• Systém časticového filtra v týchto motoroch
• Zmeny na motore 2.0 TDI
• Praktická diagnostika na motoroch 1.6 a 2.0 TDI

Podvozok a prevodovky

Priamo radená prevodovka DSG so suchou spojkou v koncerne VAG

Cieľ školenia
Prehľad a kontrola funkcie priamo radenej prevodovky DSG, jej údržba a diagnostika.

Cieľová skupina
Pracovníci v autoopravárenstve, užívatelia sériovej diagnostiky.

Popis školenia
Školenie je zamerané na zoznámenie sa s konštrukciou týchto typov prevodoviek v koncerne VAG. Funkcia a činnosť spojok, jednotlivých snímačov a akčných členov, prehľad obehu oleja, jeho výmena a údržba.

Obsah školenia
• Konštrukcia a rozdiely každej generácie prevodoviek
• Funkcia jednotlivých snímačov a akčných členov
• Prevedenie jednotlivých fáz radenia
• Kolobeh oleja
• Postup pre kontrolu hladiny oleja a jeho výmena
• Montáž a demontáž spojok a mechatroniky
• Správna interpretácia diagnostických dát

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!