Inter Cars: CLP a GHS – čo je to?

3 júla 2015, 12:00

Iste ste si už všimli zmeny v označení výrobkov, ktoré kupujete (napr. čistiace prostriedky). Radi by sme vás oboznámili s novou Smernicou EU o Klasifikácii, označovaní a balení (CLP) nebezpečných látok a zmesí.

Doteraz platili v rôznych krajinách po celom svete odlišné pravidlá pre klasifikáciu a označovanie nebezpečných látok. Napríklad látky v jednej krajine označované ako toxické alebo výbušné nebolo v inej krajine potrebné nijako označovať. Pre rovnaké riziká boli používané rôzne symboly.

Krajiny združené v OSN, vrátane členov EU, v spolupráci so zástupcami významných priemyslových firiem vypracovali systém klasifikácie a označovania na celosvetové použitie, ktorý je známy ako Globálny harmonizovaný systém (GHS).

Hlavným cieľom GHS je zjednodušiť systém medzinárodného obchodu s chemikáliami a udržať súčasnú úroveň ochrany zdravia a životného prostredia. Systém je zameraný na určovanie nebezpečných chemikálií a na informovanosť užívateľov o možných nebezpečenstvách prostredníctvom štandardizovaných symbolov a hesiel uvedených na obaloch a v bezpečnostných listoch (SDS).

CLP vychádza z predchádzajúcej legislatívy EU o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a ruší smernicu 67/548/EHS(o klasifikácii, označovaní a balení nebezpečných látok z 27. júna 1967) a smernicu 1999/45/ES (o klasifikácii, označovaní a balení nebezpečných prípravkov z 31. mája 1999) a dopĺňa smernicu (ES) Č. 1907/2006 (Smernica REACH z 18. decembra 2006).

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!