Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku

, 28 apríla 2016, 13:04

Na „Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ (28. 4. 2016) sa pozornosť zameria na bezpečnosť práce, teda na otázku: Ako možno ochrániť človeka pred nebezpečenstvami na pracovisku? Ochranný odev je opatrením, ktoré je funkčné, keď sa používa správne. Silvia Mertens je diplomovaná inžinierka v odbore technika odievania a produktová manažérka u poskytovateľa služieb textilného manažmentu, spoločnosti MEWA, Wiesbaden. Zákazníkom poskytuje podporu pri výbere ochranných odevov a vypracovala kontrolný zoznam.

Desať doporučení a varovaní pri zaobchádzaní s ochranným odevom

Čo treba zohľadniť:

Hodnotenie rizika
Na začiatku je vyhodnotenie rizika: V akom pracovnom prostredí sa nosí odev, pred čím má chrániť? Aké normy musí spĺňať?

Druh odevu
Analýza aktuálne používaného odevu. Aké prednosti a nedostatky má? Čo by malo byť pri novom odeve iné?

Náklady a následné náklady
Na zachovanie ochrannej funkcie sa musí ochranný odev profesionálne prať a udržiavať. O to sa postarajú poskytovatelia služieb textilného manažmentu. Musí sa skontrolovať, aké služby obsahuje ponuka.

Skúška v reálnych podmienkach: Je odev vhodný?
Ochranný odev sa musí testovať na reálnom mieste používania. Ako dobre chráni odev v skutočnosti pred existujúcimi nebezpečenstvami, napr. pred používanými chemikáliami a pôsobením vysokých teplôt?

Test nosením: Čo hovoria zamestnanci?
Ochranný odev by mali otestovať zamestnanci a ohodnotiť ho. Dajú sa všetky pohyby vykonávať bez problémov? Poskytuje ochranný odev potrebnú ochranu?

Tomuto sa treba vyhnúť:

Nákup ochranného odevu bez poradenstva
Aby bolo možné bezpečne vybaviť zamestnancov, je potrebné vyžiadať si podporu: interne prostredníctvom odborníkov na bezpečnosť práce, externe prostredníctvom kompetentného poskytovateľa služieb.

Samostatné odstraňovanie poškodení
Každá zmena na certifikovanom odeve bez predchádzajúcej kontroly vykonanej certifikačným miestom je neprípustná. Platí to dokonca aj pre skracovanie rukávov.

Neposkytnutie informácií zamestnancom
K povinnostiam zamestnávateľa patrí aj informovanie zamestnancov o druhu odevu a zaobchádzaní s odevom, napríklad prostredníctvom návodu na použitie.

Prenechanie starostlivosti o odev zamestnancom
Ochranný odev by sa nemal prať spolu s domácou bielizňou. V dôsledku toho by mohlo dôjsť k strate jeho ochrannej funkcie.

Prijímanie kompromisov
Priemerná ochrana pri osobných ochranných prostriedkoch nepostačuje, optimálna ochrana zvyšuje právnu istotu. Podporu pritom poskytujú aj firmy ponúkajúce služby v sektore textilného manažmentu.

A jedna novinka:
Nariadenie o osobných ochranných prostriedkoch (EÚ) 2016/425
Nové nariadenie EÚ – vstúpilo do platnosti od 20. apríla 2016 – a má zabezpečiť lepšiu ochranu používateľa osobných ochranných prostriedkov. Toto nariadenie nahradí od 21. apríla 2018 smernicu č. 89/686/EHS, ktorá platí od roku 1989. Profesionálni poskytovatelia služieb ako spoločnosť MEWA uplatňujú spravidla už teraz všetky normatívy – podnikatelia a ich zamestnanci sú preto už teraz chránení.

Tlačová správa MEWA Textil-Service s.r.o.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!