Nová právní úprava pro oblast servisu a oprav motorových vozidel

15 novembra 2010, 0:00

Od 1. června letošního roku vstoupila v platnost nová právní úprava pro oblast servisu a oprav motorových vozidel včetně distribuce náhradních dílů – Nařízení Komise (EU) čís. 461/2010 – o použití čl.101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel – dále zkráceně jen bloková výjimka.

Tento předpis je doprovázen doplňkovými pokyny.

Nová pravidla se týkají pouze obchodu s náhradními díly, oprav a údržby motorových vozidel a budou platná až do 31. května 2023. Pro oblast prodeje nových motorových vozidel platí i nadále stávající bloková výjimka – Nařízení ES čís. 1400/2002, a to až do května 2013.

Poté přejde tento sektor pod Nařízení Komise (EU) čís. 330/2010 tzv. obecná bloková výjimka.

Důvody, které vedly Evropskou komisi k rozdělení sektoru na dvě části, byly a jsou skutečnosti, že zatímco v oblasti prodeje nových motorových vozidel panuje čilá hospodářská soutěž a je zde adekvátní konkurenční prostředí, v sektoru oprav motorových vozidel tomu tak není. K zajištění účinné hospodářské soutěže v této oblasti proto bylo potřeba zavést jasný a stabilní regulační mechanismus.

Obsah nového nařízení a doplňkových pokynů
Nová bloková výjimka obsahuje tři tzv. tvrdá omezení, definice základních pojmů a dále omezení hodná zvláštního zřetele. Nejprve tedy co je zcela vyloučeno:
* díly vyrobené ve vlastních výrobních závodech výrobců vozidel
* díly vyrobené výrobci dílů, které jsou dodávány výrobcům vozidel pro montáž vozidel nebo pro distribuci do autorizované sítě
* díly vyrobené nezávislými výrobci dílů, které jsou dodávané nezávislému trhu náhradních dílů za předpokladu, že jsou vyrobeny v souladu se specifikacemi výrobce vozidel; to může nastat např. tehdy, když výrobce dílů vyrábí nebo vyráběl pro výrobce vozidel. Tyto díly nesou pouze obchodní značku výrobce dílů

Pokud jde o "díly odpovídající kvality", výrobce takového dílu musí být schopen kdykoli prokázat, že díl odpovídá kvalitě příslušných komponentů motorových vozidel. Důkazní břemeno skutečnosti, že díl nesplňuje tento požadavek, ponese výrobce vozidel.

S přijetím specifických pravidel pro sektor poprodejních služeb Evropská komise zdůraznila důležitost „nezávislých operátorů“ a uznala, že nezávislý trh náhradních dílů rozšiřuje pro spotřebitele výběr a zachovává konkurenční ceny oprav tlakem na autorizované sítě výrobců vozidel. Aby bylo dosaženo efektivní soutěže, je nezbytné, aby měli všichni účastníci k dispozici technické informace potřebné k provádění oprav a údržby u stále sofistikovanějších vozidel. Proto je základním principem nové právní úpravy, že odmítnutí přístupu k technickým informacím bude řešeno přímo jako porušení pravidel hospodářské soutěže.

Porušením hospodářské soutěže by bylo rovněž, pokud výrobce vozidel podmíní zákonnou či prodlouženou záruku tím, že konečný uživatel nechá provést veškeré opravárenské a údržbářské práce, na něž se nevztahuje záruka, pouze v rámci své autorizované sítě. Spotřebitel má právo používat jakoukoliv opravnu pro nezáruční opravy, a to jak v průběhu zákonné záruční doby nebo prodloužené záruční doby.

Je samozřejmé, že každý autoservis nese odpovědnost za odvedenou práci a výrobek. V případě, že vozidlo poškodí následkem nedbalé práce nebo použitím vadného dílu, je za takovou škodu odpovědný.

Přínos pro jednotlivé subjekty na poprodejním trhu
Zkušenosti, jež nabyla Komise při používání nařízení č.1400/2002, vedly k sestavení podmínek, které by měly vést k podnícení soutěže na trhu servisu a oprav motorových vozidel, a to jak mezi nezávislými autoservisy a autorizovanými servisy na straně jedné, tak mezi autorizovanými servisy samotnými na straně druhé.

Jedním z cílů Komise je také, aby pro nezávislé i autorizované autoservisy byly i nadále k dispozici konkurenční značky náhradních dílů. Dostupnost těchto dílů přináší spotřebitelům značný prospěch, zejména proto, že často existují velké rozdíly v ceně mezi díly prodanými či dále prodávanými výrobcem automobilů a alternativními díly.

Autorizované servisy
* mají možnost pořizovat si náhradní díly – originální díly i díly odpovídající kvality – od dodavatelů dílů nebo nezávislých distributorů náhradních dílů, a to prakticky bez limitů
* mají volnost prodávat autodíly nezávislým autoopravnám, a to i díly vázané duševním vlastnictvím
* v případech prací hrazených výrobcem vozidla, svolávacích akcí či bezplatného servisu musejí provést práce v místě stanoveném výrobcem vozidla a použít i díly, které stanoví výrobce vozidla
* protože mohou opravovat vozidla jiných značek, mohou nakupovat též díly u jiných zdrojů
* mohou nakupovat díly od výrobců dílů, nebo od nezávislých distributorů, přitom musejí používat pouze ty díly, které splňují zákonem stanovené požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí

Nezávislé autoopravny
* mají volnost nakupovat a používat jakékoliv díly pro opravy a údržbu vozidel, pokud tyto díly splňují zákonem stanovené požadavky, především ty, které jsou obsažené v legislativě zabývající se bezpečností silničního provozu a ochranou životního prostředí
* musejí mít přístup i k tzv. autodílům vázaným duševním vlastnictvím
* mohou nakupovat vybavení a zařízení stejně jako autorizované autoservisy
* mohou opravovat a servisovat vozidla v záručních lhůtách, v případech poškození vozidla nedbalou prací či vadným autodílen, nesou za to odpovědnost
* mají možnost přístupu k technickým informacím potřebným pro opravy a údržbu vozidel
* přístup k technickým informacím musí být poskytnut bez zbytečného prodlení, v použitelné formě, účtovaná cena nesmí odradit žadatele od přístupu k těmto informacím, současně musí vzít v úvahu rozsah, v jakém nezávislý opravce informaci použije
* v případě nových vozidel musí být přístup k technickým informacím poskytnut ve stejný okamžik, jako byl poskytnut členům autorizované sítě
* pokud splní kvalitativní kritéria, mohou se stát členem sítě autorizovaných servisů

Dodavatelé dílů, nástrojů, nářadí, zařízení a nezávislí distributoři náhradních dílů
* za účelem uspokojení poptávky spotřebitelů dodávají své zboží na trh bez omezení
* mohou dodávat díly i vyšší kvality, nebo díly přizpůsobené stáří vozidla
* díly musejí splňovat všechny zákonem stanové požadavky, především ty, které jsou obsažené v legislativě zaměřené na bezpečnost silničního provozu a na ochranu životního prostředí
* nezávislý distributor náhradních dílů – pokud splní kvalitativní kritéria, může být kandidátem na uzavření distribuční smlouvy od výrobce vozidla

Vítězem je spotřebitel – majitel vozidla
* spotřebitelé mají svobodnou volbu vybrat si pro nezáruční opravy autoservis, který použijí, a to i v záruční lhůtě zákonné (zpravidla dva roky) i v prodloužené lhůtě
* mají svobodnou volbu vybrat si autodíly, které budou použity pro opravu či servis jejich vozidla

Evropská komise resp. její sekce pro hospodářskou soutěž bude neustále sledovat vývoj v odvětví motorových vozidel a vyhrazuje si právo přijmout vhodná nápravná opatření, pokud se objeví nedostatky v hospodářské soutěži, jež by mohly na trhu distribuce nových motorových vozidel, dodávek náhradních dílů nebo poprodejního servisu poškozovat spotřebitele.

Další informace:
SISA – sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky
www.sisa.cz

 

 

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!