Trost: Bloková výnimka, záruka, poistné udalosti

27 júla 2016, 13:50

Trost pozýva na školenie, ktoré je zamerané na tri tematické celky: Bloková výnimka, záručné lehoty, poistné udalosti a ich riešenia.

Termín konania:  
03.10.2016  – 9:00 hod. – 16:00 hod. školiace stredisko TROSTu (Južna trieda 78, Košice)
04.10.2016  –  9:00 hod. – 16:00 hod. školiace stredisko TROSTu (Zvolenská cesta 23,B.Bystrica)
05.10.2016  – 9:00 hod. – 16:00 hod. školiace stredisko TROSTu (Zlievarenská 5, Trnava)
06.10.2016 –  9:00 hod. – 16:00 hod. školiace stredisko TROSTu (Technická 7, Bratislava)

Tématické celky:

Bloková výnimka
– aktuálny stav príslušnej legislatívy – zameranie na neautorizované servisy
– základné pojmy, aplikácie v praxi
– aplikácie „blokovej výnimky“ v praxi u neautorizovaných servisov
– postup neautorizovaných servisov pri sporoch pri akceptácii záruk autorizovaných servisov výrobcu vozidiel

Záručné lehoty a súvisiaca problematika 
– základné pojmy
– problematika poskytovania záruk v prípade využitia služieb ďalšieho subdodávateľa
– problematika riešenia sporov, pokiaľ je vlastníkom vozidla právnická, alebo fyzická osoba – informatívne
– postup servisu – ako predísť možným problémom
– postup servisu – postup v prípade sporu
– Príklady riešených prípadov z praxe súdneho znalca

Poistné udalosti a ich riešenie 
– vznik poistných udalostí (dopravné nehody, technické poruchy vozidiel, nekvalitne vykonané opravy, použitie náhradných dielov a pod.)
– kalkulácia nákladov na opravu poškodenia
– spôsoby kalkulácie nákladov na opravu a obecne uznávaná metodika pri riešení sporov
– totálna škoda – spôsoby stanovenia a obecne uznávaná metodika pri riešení sporov
– postup pri oprave poškodenia s ohľadom na riešenie poistnej udalosti
– postup pri riešení problémov týkajúcich sa neuznania reklamácie, krátenie, alebo odmietnutie poistného plnenia
– spôsoby a všeobecne uznávaná metodika pri posúdení rozsahu vykonanej opravy
– že rozsah a náklady na opravu zodpovedajú oprave poškodenia
– že rozsah opravy a náklady na opravu zodpovedajú potrebe výmeny konkrétnych dielov
– že boli použité vhodné a potrebné diely a že bol použitý správny postup pri oprave
– Príklady riešených prípadov z praxe súdneho znalca

Dĺžka seminára: 1 deň
Poplatok za seminár: 79,-EUR bez DPH/osoba
Účasť prosím potvrďte záväznou objednávkou u svojho obchodného zástupcu, alebo kontaktujte p.Vašovú na tel. č. 0918 510 461, e-mail: simona.vasova@trost.com

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!