TROST: Bloková výnimka, záruka a poistné udalosti

26 septembra 2016, 8:59

Spoločnosť TROST Vás pozýva na školenia Bloková výnimka, záruka a poistné udalosti, ktoré sa organizujú 03.10.2016- 6.10.2016.

Cieľová skupina: zákazníci spoločnosti TROST AUTO SERVICE TECHNIK, s.r.o
Miesto konania: školiace stredisko spoločnosti TROST AUTO SERVICE TECHNIK, s.r.o
Termín konania:
03.10.2016 – 9:00 hod. – 16:00 hod. školiace stredisko TROSTu (Južna trieda 78, Košice)

04.10.2016 – 9:00 hod. – 16:00 hod. školiace stredisko TROSTu (Zvolenská cesta 23,B.Bystrica)

05.10.2016 – 9:00 hod. – 16:00 hod. školiace stredisko TROSTu (Zlievarenská 5, Trnava)

06.10.2016 – 9:00 hod. – 16:00 hod. školiace stredisko TROSTu (Technická 7, Bratislava)

Tématické celky:

Bloková výnimka

– aktuálny stav príslušnej legislatívy

– zameranie na neautorizované servisy

– základné pojmy, aplikácie v praxi

– aplikácie „blokovej výnimky“ v praxi u neautorizovaných servisov

– postup neautorizovaných servisov pri sporoch pri akceptácii záruk autorizovaných servisov výrobcu vozidiel

 

Záručné lehoty a súvisiaca problematika

– základné pojmy

– problematika poskytovania záruk v prípade využitia služieb ďalšieho subdodávateľa

– problematika riešenia sporov, pokiaľ je vlastníkom vozidla právnická, alebo fyzická osoba – informatívne

– postup servisu – ako predísť možným problémom

– postup servisu – postup v prípade sporu

– Príklady riešených prípadov z praxe súdneho znalca

Poistné udalosti a ich riešenie

– vznik poistných udalostí (dopravné nehody, technické poruchy vozidiel, nekvalitne vykonané opravy, použitie náhradných dielov a pod.)

– kalkulácia nákladov na opravu poškodenia

– spôsoby kalkulácie nákladov na opravu a obecne uznávaná metodika pri riešení sporov

– totálna škoda – spôsoby stanovenia a obecne uznávaná metodika pri riešení sporov

– postup pri oprave poškodenia s ohľadom na riešenie poistnej udalosti

– postup pri riešení problémov týkajúcich sa neuznania reklamácie, krátenie, alebo odmietnutie poistného plnenia

– spôsoby a všeobecne uznávaná metodika pri posúdení rozsahu vykonanej opravy

– že rozsah a náklady na opravu zodpovedajú oprave poškodenia

– že rozsah opravy a náklady na opravu zodpovedajú potrebe výmeny konkrétnych dielov

– že boli použité vhodné a potrebné diely a že bol použitý správny postup pri oprave

– Príklady riešených prípadov z praxe súdneho znalca

Dĺžka seminára: 1 deň

Poplatok za seminár: 79,-EUR bez DPH/osoba

Účasť môžete potvrdiť záväznou objednávkou u svojho obchodného zástupcu, alebo kontaktujte p.Vašovú na tel. č. 0918 510 461, e-mail: simona.vasova@trost.com.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!