Systém autoklimatizace v nových energetických vozidlech: Diagnostika krok za krokem

25 mája 2022, 10:20

Čím více nových typů vozidel – NEV (nová energetická vozidla) bude jezdit po našich silnicích, tím více jich přijede do vašeho servisu na pravidelnou údržbu nebo opravu klima systému.

Hybridní a elektrická auta se liší od klasických automobilů kromě jiného i ve speciálních manipulačních a bezpečnostních postupech pro údržbu a opravy. U většiny je tepelný systém řešen tepelným čerpadlem, který je velmi pokročilým systémem v porovnání se standardní okruhem autoklimatizace.

Systém tepelného čerpadla je mnohem složitější než klasický klima okruh. Ujistěte se, že jste se před servisem seznámili s jeho fungováním a umístěním klíčových komponent.

Seznamte se systémem tepelného čerpadla

Na rozdíl od klima systému běžného vozidla je systém založený na tepelném čerpadle schopen chladit i vytápět. Udržuje také teplotu elektromotoru vozidla, akumulátoru a elektroniky na správné úrovni. Navíc funguje jako systém řízení teploty vozidla, čímž pomáhá prodloužit životnost baterie a kapacitu pro celkový dojezd.

Tepelné čerpadlo je energeticky velmi účinný tepelný systém. Zajišťuje optimální výkon topení a chlazení a není tak náročné na baterii vozidla pro dosažení stejné úrovně komfortu jako přídavné topení PTC.

Tepelné čerpadlo NEV se liší od klasického klima okruhu v mnoha různých částech. Mnoho dílů, které jsou u klasických vozidel mechanické, nahrazují u NEV díly plně elektrické. Například je použit vysokonapěťový plně elektrický klimakompresor, který udržuje systém plně funkční, i když vozidlo stojí. Kromě toho několik elektronických ventilů řídí tok uvnitř okruhu v opačných směrech. Mezi dalšími rozdíly je více výměníků tepla např. kabinový kondenzátor tepla nebo tzv. chiller, vodou chlazený výměník tepla. Tyto dodatečné komponenty zvyšují úroveň složitosti údržby systému.

Servis tepelného čerpadla NEV

Několik servisních postupů pro NEV je podobných běžným vozidlům, ale nezapomeňte, že u hybridních a elektrických vozidel je okruh klimatizace systémem řízení teploty. To znamená, že musí být plně funkční ve všech ročních obdobích, nejen pro pohodlí, ale i pro správnou funkci ostatních systémů. Mnoho nových energetických vozidel nenastartuje, pokud systém klimatizace nefunguje správně, protože hrozí poškození baterie a částí elektrického pohonu. Pravidelná údržba systému se tak stává ještě důležitější než dříve.

Kromě toho je důležité mít na paměti, že mnoho částí systému klimatizace NEV je vysokonapěťových a vyžaduje speciální bezpečnostní postupy. Přečtěte si bezpečnostní pokyny výrobce a zjistěte více o bezpečné manipulaci prostřednictvím vyhrazených pokynů.

Běžné problémy

Stejně jako může vzniknout porucha v klasickém klimatického okruhu, tak může dojít k poruchám i v tepelných čerpadlech NEV. Mezi nejčastější poruchy, se kterými se pravděpodobně setkáte, patří netěsnosti, nesprávné mazání kompresoru, znečištění vnitřního okruhu a spálení kompresoru. Nejčastější příčinou těchto poruch je nižší výkon systému nebo jeho celkové selhání.

Existují modely hybridních vozidel, kde chladící okruh motoru funguje společně s klima okruhem. Případné poruchy obou systémů mohou ovlivnit celkový výkon topení nebo chlazení a tím i výkon baterie. Dobrá údržba těchto systémů je zásadní pro dlouhou životnost vozidla.

Komfortní teplota v kabině je dalším aspektem, špatné fungování klimatizace je často prvním příznakem problému celého systému.

Kontrola výkonu systému patří k základům odstraňování problémů. Udělejte si čas na důkladnou kontrolu každého z režimů – topení i chlazení.

Počáteční kontrola

Spusťte kontrolu systému tepelného čerpadla NEV stejně jako pro konvenční systém klimatizace. Nejprve zkontrolujte, zda systém funguje podle nastavených parametrů. Měli byste se podívat na příručku výrobce na funkce topení/chlazení a vyzkoušet je jednu po druhé. Mějte na paměti, že venkovní teplota může ovlivnit proudění chladiva okruhem. V důsledku toho se ventily, které řídí toky v okruhu, otevřou nebo zavřou vzhledem k okolní teplotě, pokud systém funguje správně. Pokud k tomu nedojde, existuje riziko, že by se součásti mohly porouchat.

Při úvodní kontrole zahrňte servisní kroky, které znáte jako standardní pro konvenční klimatizační systém. Kromě kontroly výkonu systému mezi ně patří:

  • vizuální kontrola okruhu
  • kontrola teploty důležitých komponentů okruhu
  • kontrola statického a pracovního tlaku systému
  • kontrola těsnosti okruhu
  • test OBD a elektrického systému
Stále existují parametry chladiva, které vám mohou hodně říct o stavu systému. Teplotní a tlaková diagnostika fungují i v tomto případě.

Opravy systému tepelného čerpadla NEV detailněji

Často neexistují žádné konkrétní postupy od výrobce, které by se měly dodržet v souvislosti s údržbou nebo servisem systému tepelného čerpadla, proto firma Nissens sestavila několik obecných doporučených postupů, které vám mohou pomoci.

Existuje několik postupů, které společnost považuje za zásadní, především kvůli složitosti systému. Ty mohou platit univerzálně pro vozidla NEV se systémem tepelného čerpadla.

Příprava

Originální dokumentace vozidla je klíčem k servisu těchto vozů na aftermarketu. Doporučuje projít si konkrétní systém, na kterém pracujete a získat o něm co nejvíce informací, než začnete servisní práce.

Informace o uspořádání systému, technické poznámky, bulletiny a informace o servisních postupech usnadní proces a umožní vám správně provádět jakoukoli diagnostickou práci.

Speciální postupy

Pamatujte, že při práci s vysokonapěťovými systémy je hlavní bezpečnost. Systém byste však měli vypnout pouze v případě, že se chystáte otevřít VN systém například při výměně klima kompresoru. Pro diagnostiku teploty nebo tlaku není nutné VN vypínat.

Dodržujte vyhrazené postupy a používejte ochranné prostředky a nástroje. Servisní zásahy mohou provádět pouze certifikovaní technici. Než začnete, měli byste se seznámit s bezpečnostními protokoly. Věnujte čas tomu, abyste se naučili uspořádání elektrického obvodu v autě, které budete opravovat.

Důkladně si prostudujte a dodržujte bezpečnostní postupy pro vozidlo. To vám pomůže vyhnout se úrazu elektrickým proudem, zranění osob a vážnému poškození systému.

Deaktivace vysokonapěťového systému se liší podle značky a modelu, proto si před samotným odpojením prostudujte požadovanou dokumentaci výrobce.

Postupy vysátí a naplnění okruhu mohou vyžadovat speciální příkaz OBD k uvolnění řídících ventilů průtoku, jinak by je nebylo možné provést. Mějte na paměti, že systém tepelného čerpadla může mít několik ventilů pro řízení vnitřního toku a často má výrazně větší objem chladiva.

Jaké nástroje potřebuji?

V závislosti na systému tepelného čerpadla můžete použít různé druhy nástrojů. Chcete-li to specifikovat, podívejte se podrobněji na chladivo. Pokud tepelné čerpadlo používá R1234yf, nebudete potřebovat nové nástroje, protože pokud jste již certifikovaným technikem, máte ve své dílně správné nástroje pro výměnu nebo servis.

  • Digitální teploměr, bezdrátové svorky nebo měřidla: Vzhledem k tomu, že budete muset určit spoustu přesných parametrů, doporučujeme, abyste si pořídili přesný teploměr nebo měřidla, přičemž jejich bezdrátové připojení vám celý proces usnadní.
  • Vysokonapěťové nástroje a ochranné pomůcky: používejte pouze schválené vybavení a nástroje certifikované pro napětí do 1000 V. Mějte na paměti, že musíte být vyškoleni a mít oprávnění k práci na VN. Na vysokonapěťových systémech nikdy nepracujte sami.
  • Pokud je systém naplněn R744 (CO2), investujte do požadovaného vybavení pro toto ​​chladivo. Plnící stanice, konektory, hadice a tlakoměry musí být určeny pro R744 (CO2). Jejich funkce je stejná jako u R1234yf, ale u R744 (CO2) pracuje při cca desetkrát vyšších tlacích; proto musí být nástroje schopny odolat tak vysokému tlaku. Kromě toho musí být i olej určený pro R744 (CO2), což odpovídá POE nebo PAG. Podívejte se na specifikace na kompresoru a zkontrolujte, zda pracujete se správným olejem.
Vysokotlaká tepelná čerpadla poháněná R744/CO2 budou stále častěji k vidění ve vozidlech na baterie. Servis těchto systémů vyžaduje mimo jiné specifickou plničku a nástroje mnohem robustnější konstrukce.

Konkrétní části ke kontrole

Společnost Nissens doporučuje, aby všechny kontroly pokrývaly tyto konkrétní součásti:

IHX – vnitřní tepelný výměník

Toto zařízení zvyšuje teplotu na vstupu kompresoru. Ke kontrole teplotního rozdílu mezi vstupem a výstupem můžete použít teploměr, abyste mohli kontrolovat stav jednotky. Tím se ujistíte, že zvyšuje teplotu pomocí chladiva přicházejícího z vysokotlaké strany okruhu.

Solenoidové ventily

Ventily lze zkontrolovat pomocí diagnostického nástroje OBD, ten však nemusí zjistit, zda je ventil mírně otevřený. Pro jistotu změřte ventil teploměrem na každé straně. Pokud je ventil zcela uzavřen, naměříte výrazný teplotní rozdíl. Pokud ne, teplota by měla být na obou stranách stejná. Pokud trubka je na výstupu studená, znamená to, že ventil je mírně otevřený, protože chladivo začíná expandovat. Měření proudu na ventilech pomocí multimetru může určit, zda ventil dostává správný signál k uzavření nebo otevření. K provedení takové diagnostiky je nutné získat údaje od výrobce související s údaji o provozním napětí.

V systémech tepelných čerpadel je mnoho solenoidových ventilů. Zkontrolujte je z hlediska vstupních signálů a proudů, které řídí jejich činnost. V případě potřeby propláchněte nebo vyměňte.

Teplotní senzory

Jedná se o stejný typ jako v klasickém okruhu autoklimatizace, ale mnoho z nich řídí funkčnost toků v okruhu tepelného čerpadla s více ventily a dvoucestnými toky. K jejich testování můžete použít svoje diagnostické nástroje anebo jednoduše použít zdroj tepla k aktivaci snímače, abyste zjistili, zda reaguje.

Senzory tlaku

Bez diagnostického nástroje je obtížné je zkontrolovat. Vzhledem k tomu, že existuje pouze jeden servisní port na spodní a horní straně, nezískáte přesné údaje na konkrétních senzorech.

Kondenzátor

Tento díl musíte pravidelně kontrolovat ohledně znečištění, opotřebovaní nebo poškození povrchu. Pamatujte, že pokud nedojde k přenosu tepla přes kondenzátor, chladivo se nezmění na kapalinu a nedojde k ochlazování ani zahřívání. Kromě chybových kódů registrovaných řídící jednotkou systému mohou nesprávné provozní parametry způsobené zhoršenou funkcí kondenzátoru vést k vážnému poškození klima kompresoru.

Stav hlavního kondenzátoru je jedním z hlavních bodů, které je třeba kontrolovat.

Tepelný kondenzátor / vnitřní kondenzátor

Tento výměník tepla podporuje funkci kondenzátoru v systému tepelného čerpadla a teplo buď odebírá nebo absorbuje. Je blízko výparníku, a proto je dobře chráněný palubní deskou. Ujistěte se ale, že vzduchu nic nebrání v proudění a vzduchové klapky ovládající proudění vzduchu fungují správně.

Tepelný kondenzátor je díky umístění v HVAC jednotce vystaven menšímu znečištění a poškození. Ujistěte se, že v jednotce nejsou žádná omezení v proudění vzduchu.

Elektrický klima kompresor

V systémech tepelných čerpadel elektrického nebo hybridního automobilu je vysokonapěťový elektrický kompresor. Jako v každém jiném klimatizačním systému je jeho srdcem a jeho životnost je rozhodující pro chod celého okruhu. Tyto kompresory jsou robustní jednotky poháněné elektromotorem, založené na technologii scroll a mající specifické požadavky na oleje, které musí být nevodivé.

Vysokonapěťový elektrický klima kompresor vyžaduje speciální olej. Při odstraňování problémů se kromě vizuální, zvukové a OBD kontroly vyplatí zahrnout diagnostiku včetně vstupních signálů.

Jako u každého jiného elektrického zařízení je funkčnost kompresoru závislá na aktuálním signálu, který by měl technik také přezkoušet. Lze doporučit diagnostiku s využitím osciloskopu spolu s kontrolou OBD a vstupních signálů. Vnitřní čistota okruhu má také zásadní význam pro životnost kompresoru ve spirálovém provedení.

Nikdy se nepřestávej vzdělávat

Hybridní a elektrická vozidla budou brzy běžnou rutinou při pravidelné údržbě a opravách klimatizace. Vaše schopnost odstraňovat problémy a opravovat jejich systémy klimatizace bude zásadní pro váš úspěšný rozvoj podnikání.

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!