Dôležité pokyny pre správnu montáž centrálneho vypínacieho mechanizmu (CSC) 510 0073 10

13 júna 2016, 14:21

Konkrétny centrálny mechanizmus pod objednávacím číslom LUK 510 0073 10 a OE číslom 24422061 sa týka týchto výrobcov: Alfa Romeo, Fiat, Opel, Saab, Vauxhall.

Centrálny vypínací mechanizmus, skrátene označovaný CSC (z angl. Concentric Slave Cylinder) podlieha rovnako ako spojka a zotrvačník prirodzenému opotrebeniu, a preto je nutné ho vymieňať pri každej výmene spojky.

Aby bola zaručená funkčnosť a  životnosť všetkých konštrukčných dielcov, je pri montáži nutné dbať na určité okolnosti.

Rešpektujte možné konštrukčné odlišnosti vstavaného CSC a LuK CSC s objednávkovým číslom 510 0073 10. V prípade odlišnej konštrukcie je nutné vypínací systém „prestavať“.

Obrázok 1: Demontovať starý centrálny vypínací mechanizmus (1), tesniaci krúžok na prírube skrine prevodovky (2), prívodnú trubičku (3), plastovú koncovku (4) slúžiacu ako priechodka vedenia cez skriňu prevodovky a tieto dielce potom odborne likvidovať.

Obrázok 2: Po výmene tesniaceho krúžku (2) centrálny vypínací mechanizmus (1) najskôr dotiahnuť rukou. Skrutky utiahnuť rovnomerne tak, aby nedošlo ku skríženiu mechanizmu! Potom otvorom v  skrini prevodovky nasunúť adaptér (3) do centrálneho vypínacieho mechanizmu. Ten je správne nasadený vtedy, keď počuteľne zaskočí. Potom utiahnuť 3 upevňovacie skrutky CSC uťahovacím momentom 10 (+1) Nm. 

Potom nasunúť pripájací dielec (obrázok 3) na otvorený koniec trubičky centrálneho vypínacieho mechanizmu. Takisto ten musí počuteľne zaskočiť!

Pozor: Starostlivo prekontrolujte pripájací dielec, ktorý zostáva na  hydraulickom vedení, pred jeho nasunutím na adaptér. Vnútri spojovacieho dielca často zostane starý tesniaci krúžok alebo jeho zvyšky. Pri nerešpektovaní tohto upozornenia môže pri zošliapnutí spojky dôjsť k vniknutiu starého tesniaceho krúžku do ústia hydraulického vedenia centrálneho vypínacieho mechanizmu (pozri obrázok 4) a k zamedzení tak spätnému odtoku kvapaliny. V najhoršom prípade môže dôjsť ku vzniku trhliny alebo k úplnému roztrhnutiu nového CSC (obrázok 5), dôsledkom je únik brzdovej kvapaliny, porucha ovládania spojky a nutnosť výmeny CSC a spojky!

Po výmene centrálneho vypínacieho mechanizmu je nutné systém odvzdušniť. Proces odvzdušnenia sa pritom rozdeľuje na dva kroky. Musí sa však odvzdušniť ovládanie spojky a okrem toho sa musí separátne odvzdušniť centrálny vypínací mechanizmus.

Krok 1:
Ovládanie spojky sa odvzdušňuje zdola hore, tzn. od  odvzdušňovacieho ventilu k vyrovnávacej nádržke takto:
1. Záchytnú nádobu pripojiť pomocou adaptéra na  vyrovnávaciu nádržku brzdovej kvapaliny
2. Demontovať ochrannú krytku z odvzdušňovacieho ventilu
3. Zariadenie pre odvzdušnenie bŕzd pripojiť pomocou adaptéra na odvzdušňovací ventil
4. Zapnúť zariadenie. Tlak nesmie prekročiť 2 bary
5. Odvzdušňovací ventil otvoriť o 2 – 3 otáčky
6. Proces odvzdušnenia pre tento dielec je ukončený, keď v záchytnej nádržke vyteká brzdová kvapalina bez bubliniek
7. Pritiahnuť odvzdušňovací ventil, vypnúť zariadenie
8. Odpojiť zariadenie pre odvzdušnenie bŕzd a adaptér. 

Pokyn: Pokiaľ je pripojené zariadenie na odvzdušnenie bŕzd, nesmiete nikdy súčasne ovládať spojkový pedál!

Krok 2:
Pre následné odvzdušnenie centrálneho vypínacieho mechanizmu sú potrebné dve osoby. Je nutné dbať na to, aby pri tomto procese odvzdušnenia bol vždy dostatok brzdovej kvapaliny vo vyrovnávacej nádržke:
1. K odvzdušňovaciemu ventilu pripojiť záchytnú nádržku
2. Spojkový pedál pomaly zošliapnuť na podlahu a pedál v tejto pozícii pridržať
3. Otvoriť odvzdušňovací ventil, až začne vystupovať vzduch popr. brzdová kvapalina
4. Ventil rukou uzatvoriť
5. Spojkový pedál pomaly uvoľniť až na doraz (bez trhnutia!).
6. Počkať 2 – 3 sekundy
7. Proces niekoľkokrát opakovať (minimálne 10x)
8. Pokiaľ už nevystupuje vzduch, pritiahnuť odvzdušňovací ventil uťahovacím momentom 5 Nm a odpojiť záchytnú nádržku
9. Na odvzdušňovací ventil nasunúť ochrannú krytku
10. Vyrovnávaciu nádržku doplniť až po značku MAX
11. Uzatvoriť vyrovnávaciu nádržku
12. Pedál cca 10x pomaly zošliapnuť. Prekontrolovať tlak na spojkový pedál
13. Vykonať skúšobnú jazdu a prekontrolovať tlak v spojke a v brzdách

Správna manipulácia s CSC:
• Nikdy neovládajte nový valec rukou. Pri stlačení môže byť poškodené vnútorné tesnenie.
• Pri odvzdušňovaní neovládajte nikdy pedál viackrát za sebou, ale iba tak, ako je to opísané, vždy iba raz.
• Nepoužívajte žiadne mazacie a čistiace prostriedky. Týmto spôsobom môžu byť poškodené tesnenia a tým takisto celý valec.
• Dbajte na mimoriadnu čistotu.
• Používajte iba výrobcom povolenú brzdovú kvapalinu.
• Demontujte staré tesnenie a  zvyšky tesnenia z pripájacieho dielca.
• Utiahnite 3 upevňovacie skrutky centrálneho vypínacieho mechanizmu až vtedy, keď adaptér počuteľne zaskočí.
• Pri montáži CSC dbajte na to, aby nedošlo k jeho spriečeniu. Týmto spôsobom môže dôjsť k jeho poškodeniu už pri montáži.
 

Vždy dbajte na údaje výrobcu vozidla!

Komentáre

Komentár musí byť dlhší ako 5 znakov!

Potvrďte pravidlá!

Ešte nikto nekomentoval tento článok. Buďte prvý!